Войдите в аккаунт Google. И обновите страницу
Google   ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ о Библии
1
Суббота сыропустная cheesefare saturday ЕС Четвертая книга Царств (4Цар) Неделя всех Святых sunday of all saints Книга Иисуса Навина (ИсНав) Молитвы утренние morning prayers Первое Соборное послание св. Ап. Петра (1Петр) Мариино стояние с приложением службы среды с алфавитными стихирами appendix: thursday of the great canon Неделя ваий (Вербное Воскресенье) palm sunday (pussy-willow sunday) 1 паралипоменон • www.церковно-славянская-библия.рф 1 паралипоменон

Последование вечерни

Вечерня

Последование вечерни - Вечерня. Церковно-славянский язык


Вече́рня (греч. Ὁ Ἑσπερινός; лат. Vesperae) — богослужебное последование, восходящее к ранним векам христианства и сохранившееся во всех исторических церквях, сохранивших апостольское преемство, а также в «традиционных» протестантских сообществах (лютеранство, англиканство). Традиционное время совершения — около девятого часа дня, считая от восхода солнца, то есть вечером (отсюда русское название). Некоторые песнопения вечерни имеют весьма древнее происхождение и восходят к первым векам христианства.

вечери Твоея тайныя днесь вечерня

После́дование вече́рни

Пришед иерей во храм святый и наложив на себя епитрахиль, стоя пред царскими враты, глаголет:

Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И учиненный чтец глаголет:

Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. Царю́ Небе́сный: Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш:

Возглас:

Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сына́, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь. Го́споди, поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся: трижды.

И 9-й час.

По немже отпуста не бывает, но глаголет иерей начало:

Благослове́н Бог наш:

И чтец: Ами́нь. Прииди́те, поклони́мся: И псалом 103:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, Го́споди Бо́же мой:

[На Велицей вечерни диакон: Воста́ните!

Лик: Го́споди, благослови́!

Иерей: Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Клирицы в олтаре: Прииди́те, поклони́мся: Трижды.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́.

Лик: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Благослове́н еси́, Го́споди:]

Иерей же, пред святыми дверьми став откровенною главою, глаголет молитвы светильничныя.

Молитва первая:

Го́споди ще́дрый и ми́лостивый, долготерпели́ве и многоми́лостиве, внуши́ моли́тву на́шу, и вонми́ гла́су моле́ния на́шего, сотвори́ с на́ми зна́мение во бла́го, наста́ви нас на путь Твой, е́же ходи́ти во и́стине Твое́й, возвесели́ сердца́ на́ша, во е́же боя́тися и́мене Твоего́ свята́го. Зане́ ве́лий еси́ Ты и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н, и несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди: си́лен в ми́лости и благ в кре́пости, во е́же помога́ти, и утеша́ти, и спаса́ти вся упова́ющия во и́мя свято́е Твое́.

Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши нас, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши нас, но сотвори́ с на́ми по ми́лости Твое́й, Врачу́ и Исцели́телю душ на́ших. Наста́ви нас ко Приста́нищу хоте́ния Твоего́, просвети́ о́чи серде́ц на́ших в позна́ние Твоея́ и́стины; и да́руй нам про́чее настоя́щаго дне ми́рное и безгре́шное, и все вре́мя живота́ на́шего, моли́твами святы́я Богоро́дицы и всех святы́х.

Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третия:

Го́споди Бо́же наш, помяни́ нас, гре́шных и непотре́бных раб Твои́х, внегда́ призыва́ти нам свято́е и́мя Твое́, и не посрами́ нас от ча́яния ми́лости Твоея́, но да́руй нам, Го́споди, вся я́же ко спасе́нию проше́ния, и сподо́би нас люби́ти, и боя́тися Тебе́ от всего́ се́рдца на́шего, и твори́ти во всех во́лю Твою́.

Я́ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва четвертая:

Немо́лчными пе́сньми и непреста́нными славословле́ньми от святы́х Си́л воспева́емый, испо́лни уста́ на́ша хвале́ния Твоего́, е́же пода́ти вели́чествие и́мени Твоему́ свято́му. И да́ждь нам уча́стие и насле́дие со все́ми боя́щимися Тебе́ и́стиною, и храня́щими за́поведи Твоя́, моли́твами святы́я Богоро́дицы и всех святы́х Твои́х.

Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пятая:

Го́споди, Го́споди, пречи́стою Твое́ю дла́нию содержа́й вся́ческая, долготерпя́й на всех нас, и ка́яйся о зло́бах на́ших, помяни́ щедро́ты Твоя́, и ми́лость Твою́, посети́ ны Твое́ю бла́гостию и да́ждь нам избежа́ти и про́чее настоя́щаго дне Твое́ю благода́тию от разли́чных ко́зней лука́ваго, и ненаве́тну жизнь на́шу соблюди́ благода́тию всесвята́го Твоего́ Ду́ха.

Ми́лостию и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со всесвяты́м, и благи́м, и животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва шестая:

Бо́же вели́кий и ди́вный, неисповеди́мою бла́гостию и бога́тым про́мыслом управля́яй вся́ческая, и мирска́я нам блага́я дарова́вый, и поручи́вый нам обеща́нное Ца́рство, обеща́нными благи́ми; путесотвори́вый нам и дне преше́дшую ча́сть от вся́каго уклони́тися зла: да́руй нам и про́чее непоро́чно соверши́ти, пред свято́ю сла́вою Твое́ю, пе́ти Тя, Еди́наго блага́го и человеколюби́ваго Бо́га на́шего.

Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва седмая:

Бо́же вели́кий и вы́шний, Еди́н име́яй безсме́ртие, во све́те живы́й непристу́пнем, всю́ тварь прему́дростию созда́вый, раздели́вый между́ све́том и между́ тьмо́ю, и со́лнце положи́вый во о́бласть дне, луну́ же и зве́зды во о́бласть но́щи, сподо́бивый нас, гре́шных, и в настоя́щий ча́с предвари́ти лице́ Твое́ испове́данием, и вече́рнее Тебе́ славосло́вие принести́. Сам,Человеколю́бче, испра́ви моли́тву на́шу я́ко кади́ло пред Тобо́ю, и приими́ ю́ в воню́ благоуха́ния, пода́ждь же нам настоя́щий ве́чер, и приходя́щую но́щь ми́рну, облецы́ ны во ору́жие све́та, изба́ви ны от стра́ха нощна́го и вся́кия ве́щи, во тьме́ преходя́щия, и да́ждь со́н, его́же во упокое́ние не́мощи на́шей дарова́л еси́, вся́каго мечта́ния диа́воля отчужде́нный. Ей Влады́ко, благи́х пода́телю, да и на ло́жах на́ших умиля́ющеся, помина́ем в нощи́ и́мя Твое́, и поуче́нием Твои́х за́поведей просвеща́еми, в ра́дости душе́вней воста́нем ко славосло́вию Твоея́ бла́гости, моле́ния и молитвы Твоему́ благоутро́бию принося́ще, о свои́х согреше́ниих и всех люде́й Твои́х, я́же моли́твами святы́я Богоро́дицы, ми́лостию посети́.

Я́ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Исполншуся же предначинательному псалму, глаголет священник или диакон, аще есть, изшед северною страною и став на обычном месте амвона, ектению сию:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́ре всего́ мiра, благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе (имярек), и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епи́скопе) (имярек), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О граде́ сем (или о ве́си сей, или о святе́й оби́тели сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О бла́горастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Возглашение:

Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь, и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже кафисму. И по кафисме изшед диакон северною дверию, глаголет малую ектению:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Возглашает священник:

Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже, Го́споди, воззва́х: поется на глас стихир. Таже стихиры. Сла́ва, и ны́не:

Молитва входа:

Ве́чер, и зау́тра, и полу́дне, хва́лим, благослови́м, благодари́м и мо́лимся Тебе́, Влады́ко всех: испра́ви моли́тву на́шу, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ в помышле́ния лука́вствия, но изба́ви нас от всех ловя́щих ду́ши на́ша, я́ко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи наши, и на Тя́ упова́хом, да не посрами́ши нас, Бо́же наш.

Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Таже благословляет вход.

И возглашает диакон: Прему́дрость, про́сти.

Лик:

Све́те ти́хий святы́я сла́вы, / Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, / Свята́го Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. / Прише́дше на за́пад со́лнца, / ви́девше свет вече́рний, / пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. / Досто́ин еси́ во вся времена́ / пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, / Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, / те́мже мiр Тя сла́вит.

По входе же, положив обычный поклон, диакон, аще же несть, священник, глаголет прокимен дне.

В неделю вечера, глас 8:

Се ны́не благослови́те Го́спода, / вси раби́ Госпо́дни.

Стих: Стоя́щии в хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего.

В понедельник вечера, глас 4:

Госпо́дь услы́шит мя, / внегда́ воззва́ти ми к Нему́.

Стих: Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́.

Во вторник вечера, глас 1:

Ми́лость Твоя́, Го́споди, / пожене́т мя вся дни живота́ моего́.

Стих: Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т, на ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя.

В среду вечера, глас 5:

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, / и в си́ле Твое́й суди́ ми.

Стих: Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х.

В четверток вечера, глас 6:

По́мощь моя́ от Го́спода, / сотво́ршаго не́бо и зе́млю.

Стих: Возведо́х о́чи мои́ в го́ры, отню́дуже прии́дет по́мощь моя́.

В пяток вечера, глас 7:

Бо́же, засту́пник мой еси́ Ты, / и ми́лость Твоя́ предвари́т мя.

Стих: Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя.

Аще же есть суббота вечера, глаголет на глас 6:

Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся.

Стих: Облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася.

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Подобает ведати, яко аще прилучится Четыредесятница, или Аллилу́иа, вместо прокименов седмицы, поем сия.

В понедельник вечера: Аллилуиа, трижды, во глас 6.

Стих: Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Аллилу́иа.

Стих: И во ве́ки веко́в.

Мы же высочайшим гласом:

Аллилу́иа.

Во вторник и в четверток вечера: Аллилуиа.

Стих: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего, и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то есть. Аллилу́иа.

Стих: И во ве́ки веко́в. Аллилу́иа.

В среду вечера: Аллилуиа.

Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их, и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Аллилу́иа.

Стих: И во ве́ки веко́в. Аллилу́иа.

Обращся же священник к западу, согбене имеяй руце, стоит ожидаяй исполнения прокимена, таже покланяется, и отходит на место свое. По прокимне же, глаголет диакон, аще есть, изшед северною страною (иерей же внутрь олтаря стоит пред святою трапезою):

Рцем вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй. Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе имярек, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епи́скопе) (имярек), и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́ (аще во обители: святы́я оби́тели сея́), и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих, бра́тии свята́го хра́ма сего́ (аще во обители: святы́я оби́тели сея́).

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Возглашает священник:

Я́ко ми́лостив и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже: Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей:

Диакон:

Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

До́брых и поле́зных душа́м нашим, и ми́ра мiрови у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на стра́шнем суди́щи Христо́ве про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

И священник возглашает:

Я́ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Священник:

Ми́р всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Диакон:

Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Молитва главоприклонения:

Го́споди Бо́же наш, приклони́вый небеса́ и соше́дый на спасе́ние ро́да челове́ческаго, при́зри на рабы́ Твоя́ и на достоя́ние Твое́. Тебе́ бо стра́шному и человеколю́бцу судии́, Твои́ раби́ подклони́ша главы́, своя́ же покори́ша вы́я, не от челове́к ожида́юще по́мощи, но Твоея́ ожида́юще ми́лости и Твоего́ ча́юще спасе́ния, я́же сохрани́ на вся́кое вре́мя и по настоя́щем ве́чере, и в приходя́щую но́щь, от вся́каго врага́, от вся́каго проти́внаго де́йства диа́вольскаго и от помышле́ний су́етных, и воспомина́ний лука́вых.

Таже возглашает священник:

Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже исходим в притвор, поюще стихиру храма или праздника, совершающе литию. Священник же и диакон с кадильницею исходят вкупе северною страною, предыдут же им со двема лампадома. Сла́ва, святаго. И ны́не, Богородичен. И по сих глаголет диакон (аще ли несть диакона, священник) молитвы сия:

Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мiр Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́,предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна,святы́хсла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших всея́ Росси́и чудотво́рцев, Михаи́ла, Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на, Филаре́та, Инноке́нтия и Ти́хона, святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны и свята́го (имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Лик: Го́споди, поми́луй, 40.

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, благочести́вых лю́дех и власте́х ея́, о держа́ве, побе́де, пребыва́нии, ми́ре, здра́вии, спасе́нии их, и Го́споду Бо́гу на́шему наипа́че поспеши́ти и пособи́ти во всех и покори́ти под но́зе их вся́каго врага́ и супоста́та.

Лик: Го́споди, поми́луй, 30.

Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе (имярек), и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, илиепископе имярек) (аще же во обители: и о архимандри́те, или игу́мене на́шем имярек) и о всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем (или ве́си сея́ и живу́щих в ней, или святы́я оби́тели сея́ и живу́щих в ней); о ми́ре, и состоя́нии всего́ мiра; о благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем (аще же во обители: во святе́й оби́тели сей) рцем.

Лик: Го́споди, поми́луй, 50.

Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́ (или ве́си сей), и свято́му хра́му сему́ (аще же во обители: святе́й оби́тели сей), и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ны́.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати нас.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Таже поминает, яже хощет, живыя и мертвыя, тайно. Таже:

Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Диакон: Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Лик: Тебе́, Го́споди.

И всем приклоньшим главы, молится священник велегласно:

Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, святы́х сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей: Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я,архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших всея́ Росси́и чудотво́рцев, Михаи́ла, Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на, Филаре́та, Инноке́нтия и Ти́хона, святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны и свята́го (имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х Твои́х, благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шужизнь. Го́споди, поми́луй нас и мiр Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и человеколю́бец.

Таже начинаем стихиры стиховны, и поюще входим во храм. Сла́ва, и ны́не, Богородичен. Таже, Ны́не отпуща́еши: Трисвятое. По О́тче наш:

Возглашает священник:

Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И мы отпустительный тропарь: Богоро́дице Де́во: глаголем трижды.

Предлагаются же на уготованном столе ради благословения пять хлебов, пшеница, и два сосуда на сие устроенныя: един исполнен вина от плода лознаго, другий же елеа. Диакон же кадит окрест стола, и иерея. Иерей же, взем един хлеб, знаменует им прочия хлебы и глаголет молитву сию велегласно: Егда же глаголет: Сам благослови́, тогда десницею указует на предложенныя хлебы, пшеницу, вино и елей.

Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия, пшени́цу, вино́ и еле́й, и умно́жи сия́ во гра́де сем (или в ве́си сей, или во святе́й оби́тели сей), и во всем ми́ре твое́м, и вкуша́ющия от ни́х верныя освяти́. Я́ко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и всесвяты́м, и благи́м, и животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И по амине, абие:

Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды.

И глаголем: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя: даже до Не лиша́тся вся́каго бла́га.

Священник же отшед стоит пред святыми дверьми. По исполнении же псалма священник к народу глаголет:

Благослове́ние Госпо́дне на ва́с, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И абие полагается чтение.

Ведомо же буди, яко благословенный хлеб есть помогательный от всяких зол, аще с верою приемлется.

Увещание:

И се тебе ведомо буди, о иерее! И блюди, да сохраниши: елей сей благословенный второе да не благословиши, ни вино, ни пшеницу, ниже хлебы на втором бдении, но аще вельми мало, новая не у́ благословенная представляй. Елеем же сим, егоже благословил еси, на целовании образа, люди зна́менай. Можеши же и во брашнах сне́сти: вино же испити со благоговением, обаче якоже благословеная. Хлебы же на раздаянии до́ры раздробив раздавай, или в дому честно на трапезе прежде общих брашен яждь. Пшеницу же или сей, или со иною измели, и с благодарением иждиви. Литургисати же сими хлебами или вином, да не дерзнеши, по правилу номоканонному о священнодействии.

Во иныя же дни, аще несть празднества кому, творится на вечерни сице:

По велицей ектении кафисма рядовая. И по кафисме ектения малая. И на Го́споди воззва́х, стихиры. Све́те ти́хий: и прокимен дне, или Аллилу́иа. Таже, Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей: И ектения: Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу: И на стихо́вне стихиры, и Ны́не отпуща́еши: Трисвятое. И тропари по уставу чина. И потом ектения: Поми́луй нас, Бо́же:

По возгласе же иерей глаголет: Прему́дрость.

Лик же: Благослови́.

Иерей: Сый благослове́н Христо́с, Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во ве́к ве́ка.

Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м:

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй трижды, благослови́.

Иерей же, обратився от святых дверей на запад к людем, глаголет отпуст и поминает святаго, егоже есть храм, и святаго, емуже служба поется:

(Воскресы́й из ме́ртвых,) Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, (и святаго, егоже есть храм, и святаго, егоже есть день), святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко благ и человеколю́бец.

Лик поет многолетие.

Аще же есть Четыредесятница или ин пост, и Аллилу́иа пето, глаголем тропари, во глас 4: Богоро́дице Де́во, ра́дуйся:

Таже, Го́споди, поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́не: Честне́йшую Херуви́м: И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иерей: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И чтец: Ами́нь. Небе́сный Царю́, ве́ру утверди́:

Посем поклоны великия три, глаголюще в них на коемждо поклоне молитву преподобнаго Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон великий.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Поклон великий.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон великий.

Таже малых поклонов 12, глаголюще себе втай на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки, скончав поклоны, глаголем молитву всю вышеписанную: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: И поклон един великий.

Таже, Трисвятое. И поклоны три. И по О́тче наш:

Возглашает священник:

Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Таже, Го́споди, поми́луй, 12 и молитву:

Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во: Посем: Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды. И поклоны три.

Сла́ва, и ны́не: Таже псалом 33: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя:

И посем священник: Прему́дрость.

Лик: Досто́йно есть:

Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м:

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва, и ны́не, Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́.

И бывает конечный отпуст. Сия же бывают, егда есть Великий пост. Аще же есть ин пост, и пето Аллилу́иа, по поклонех, и трисвятом, и по возгласе: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: Чтец: Ами́нь. Го́споди, поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не: И паки, Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́. И отпуст.


Служебник

Вечерня Начальные возглашения Богослужебные действия Диакон со свечою после каждения выходит из алтаря царскими вратами на амвон и, обращаясь к присутствующим в храме, возглашает: "Востаните". Затем, повернувшись лицом к востоку, произносит: "Господи, благослови" и возвращается царскими вратами в алтарь. Священник, воздавая от себя и молящихся Славу Пресвятой Троице, совершает кадильницей знамение Креста перед святым престолом и возглашает: "Слава Святей, и Единосущной, и Животворящей, и Нераздельней Троице всегда, ныне и присно и во веки веков". Этот возглас произносится на всенощном бдении. На вечерне, совершаемой перед литургией, начальный возглас - "Благословено Царство...", собственно вечерне - "Благословен Бог наш..." Хор поет: Аминь. Диакон становится позади святого престола лицом к священнику и поет вместе с ним: "Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и. Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем Ему". В Пасхальную седмицу вплоть до отдания Пасхи вместо "Приидите, поклонимся..." поется "Христос воскресе" (трижды). Диакон: Востаните. Господи, благослови. Священник: Слава Святей, и Единосущной, и Животворящей, и Нераздельней Троице всегда, ныне и присно и во веки веков Хор: Аминь. Диакон и священник: Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и. Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем Ему Предначинательный псалом (103-й) Богослужебные действия Отвечая на призыв священника, хор от лица молящихся поет 103-й, Предначинательный, псалом (избранные стихи). Хор: Благослови, душе моя, Господа! Благословен ecu Господи. Благослови, душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси зело. Благословен еси Господи! Во исповедание и в велелепоту облеклся еси. Благословен еси Господи! - Творяй ангелы Своя духи и слуги Своя пламень огненный. Дивна дела Твоя, Господи! На горах станут воды. Посреде гор пройдут воды. Дивна дела Твоя, Господи. Вся премудростию сотворил еси. Слава Ти, Господи, сотворившему вся. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды). Комментарии 103-м псалмом, называемым предначинательным, начинается вечерня, а с нею - весь суточный круг церковных служб. В псалме торжественно прославляется Творец и Промыслитель мира Господь Бог наш, Его Всемогущество и Любовь. Пение псалма и священнодействия переносят христианина во времена сотворения мира, соделывают его свидетелем блаженства прародителей в раю. Открытые царские врата знаменуют, что человеку было предназначено пребывание в раю. Свет свечи и каждение фимиама символизируют, что первых людей в раю постоянно озарял свет Боговедения, живила благодать Святого Духа. После каждения царские врата закрываются в знак того, что двери рая закрылись для согрешивших прародителей. Радостное и торжественное богослужение перерастает в покаянное моление о прощении грехов. После каждения, изображая кающегося Адама у врат рая, священник с непокровенной головой тайно читает семь вечерних молитв, называемых светильничными. Они содержат славословие Господа Бога, сотворившего вещественный свет, и прошения о даровании верующим духовного света и благ временных и вечных, благопотребных для спасения. Совершив поклоны на горнее место и предстоятелю, диакон выходит из алтаря северной дверью на солею для произнесения великой ектений. Каждое прошение диакон сопровождает поясным поклоном. Он совершает поклоны и по возвращении в алтарь. Богослужебные действия В начале пения 103-го псалма священник, впереди которого идет диакон со свечой, совершает каждение всего храма. Окадив правую и левую двери царских врат, они выходят через них из алтаря на солею и совершают каждение перед царскими вратами, потом кадят местные иконы Спасителя, храмовую и следующие за ней; затем икону Божией Матери и соседние с ней иконы, правый и левый клиросы и весь народ (при каждом каждении диакон творит поклон). Сойдя с солеи, священник кадит от правого клироса до левого иконы по стенам храма и предстоящий народ. Каждение оканчивается перед царскими вратами и иконами Спасителя и Богоматери; затем священник и диакон входят царскими вратами в алтарь. Священник кадит святой престол и передает кадило диакону, который, окадив священника, совершает поклон к горнему месту и отдает кадило и свечу пономарю и, по обычаю, выходит из алтаря северной дверью, чтобы произнести великую ектению. После каждения, изображая кающегося Адама у врат рая, священник с непокровенной головой тайно читает семь вечерних молитв, называемых светильничными. Они содержат славословие Господа Бога, сотворившего вещественный свет, и прошения о даровании верующим духовного света и благ временных и вечных, благопотребных для спасения. Совершив поклоны на горнее место и предстоятелю, диакон выходит из алтаря северной дверью на солею для произнесения великой ектений. Каждое прошение диакон сопровождает поясным поклоном. Он совершает поклоны и по возвращении в алтарь. Светильничные молитвы Первая Господи щедрый и милостивый, долготерпеливе и многомилостиве! внуши молитву нашу и вонми гласу моления нашего, сотвори с нами знамение во благо. Настави нас на путь Твой, еже ходити во истине Твоей: возвесели сердца наша, во еже боятися Имене Твоего Святаго: зане велий еси Ты, и творяй чудеса. Ты еси Бог един, и несть подобен Тебе в бозех, Господи; силен в милости, и благ в крепости, во еже помогати, и утешати, и спасати вся, уповающыя во Имя святое Твое. Вторая Господи, да не яростию Твоею обличиши нас, ниже гневом Твоим накажеши нас: но сотвори с нами по милости Твоей - Врачу и Исцелителю душ наших. Настави нас ко пристанищу хотения Твоего: просвети очи сердец наших в познание Твоея Истины: и даруй нам прочее настоящаго дне мирное и безгрешное, и все время живота нашего, молитвами святыя Богородицы и всех святых. Третья Господи Боже наш, помяни нас, грешных и непотребных раб Твоих, внегда призывати нам святое Имя Твое, и не посрами нас от чаяния милости Твоея; но даруй нам, Господи, вся яже ко спасению прошения, и сподоби нас любити и боятися Тебе от всего сердца нашего, и творити во всех волю Твою. Четвертая Немолчными песньми и непрестанными славословленьми от святых Сил воспеваемый, исполни уста наша хваления Твоего, еже подати величествие Имени Твоему святому. И даждь нам участие и наследие со всеми боящимися Тебе истиною, и хранящими заповеди Твоя, молитвами Святыя Богородицы и всех святых Твоих. Пятая Господи, Господи, пречистою Твоею дланию содержай всяческая, долготерпяй на всех нас и каяйся о злобах наших! помяни щедроты Твоя и милость Твою: посети ны Твоею благостию, и даждь нам избежати и прочее настоящаго дне, Твоею благодатию, от различных козней лукаваго, и ненаветну жизнь нашу соблюди благодатию Всесвятаго Твоего Духа. Шестая Боже Великий и Дивный, неисповедимою благостию и богатым промыслом управляяй всяческая, и мирская нам благая даровавый, и поручивый нам обещанное Царство, обещанными благими путесотворивый нам и дне прешедшую часть, от всякаго уклонитися зла. Даруй нам и прочее непорочно совершити, пред Святою Славою Твоею, пети Тя единаго Благаго и человеколюбиваго Бога нашего. Седьмая Боже Великий и Вышний, Един имеяй безсмертие, во Свете живый неприступнем, всю тварь премудростию создавый, разделивый между светом и между тьмою и солнце положивый во область дне, луну же и звезды во область нощи; сподобивый нас, грешных и в настоящий час предварити Лице Твое исповеданием, и вечернее Тебе славословие принести. Сам Человеколюбче, исправи молитву нашу, яко кадило пред Тобою, и приими ю в воню благоухания; подаждь же нам настоящий вечер, и приходящую нощь мирну; облецы ны во оружие света, избави ны от страха нощнаго, и всякия вещи, во тьме преходящия: и даждь сон, егоже во упокоение немощи нашей даровал еси, всякаго мечтания диавола отчужденный. Ей, Владыко, благих Подателю, да и на ложах наших умиляющеся, поминаем в нощи Имя Твое, и поучением Твоих заповедей просвещаеми, в радости душевней востанем к славословию Твоея благости, моления и молитвы Твоему благоутробию приносяще, о своих согрешениих, и всех людей Твоих, яже молитвами Святыя Богородицы, милостию посети. Уставные указания В Пасхальную седмицу вместо 103-го псалма священнослужители поют стихи "Да воскреснет Бог...", хор-тропарь "Христос воскресе.

последование вечерни месяцеслов

.
  14 апреля - ВЕЛИКИЙ ПЯТОК СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО...
Thu, 13 Apr 2017 07:20:35 GMT
  В Великую Пятницу совершаются три основные службы: утреня, великие часы и великая вечерня с малым повечерием.
http://vk.com/wall-38080110_2029
  https://azbyka.ru/kuda-devat-kocheryzhku-ili-koe-chto-ob-obryadax...
Fri, 07 Apr 2017 04:29:23 GMT
  Это указание есть в Служебнике — книге, содержащей последования Литургии, вечерни, утрени, но там оно появилось уже позже, как отображение установившейся практики.
http://vk.com/wall220900557_9539
  Святая и Великая Среда Хотя звучит еще на утрене песнь...
Wed, 12 Apr 2017 06:11:20 GMT
  С особой силой звучит на вечерне в последний раз поемое Да исправится молитва моя, после которого идет, тоже последнее в Великом Посту последование Преждеосвященной Литургии.
http://vk.com/wall-2054925_4973
  Дорогие братия и сестры! 25 апреля - Радоница. Поминовение...
Mon, 24 Apr 2017 05:31:26 GMT
  25 апреля - Радоница. Поминовение усопших. Накануне, 24 апреля - 16:00 - Вечерня.
http://vk.com/wall-89315493_4046
  Особенности богослужения первых трех дней Страстной Седмицы...
Mon, 10 Apr 2017 07:04:35 GMT
  Далее по уставу — хвалитные псалмы, стихиры на хвалитех и прочее последование утрени.
http://vk.com/wall282488892_39
  ВЕЧЕРНЯ И ВЫНОС ПЛАЩАНИЦЫ. В первые века христианства...
Thu, 13 Apr 2017 16:55:46 GMT
  Первые же песнопения вечерни переносят нас к великим и страшным мгновениям, протекавшим у Голгофы. То, к чему шло в ночь на пятницу последование Страстей, ныне исполняется...
http://vk.com/wall-62225037_800

Первые же песнопения вечерни переносят нас к великим и страшным мгновениям, протекавшим у Голгофы. То, к чему шло в ночь на пятницу последование Страстей, ныне исполняется...
ВЕЧЕРНЯ И ВЫНОС ПЛАЩАНИЦЫ. В первые века христианства...
#text =
channel = https://yandex.ru/blogs/rss/search?ft=blog&text=%D0%92%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%AF%20%D0%98%20%D0%92%D0%AB%D0%9D%D0%9E%D0%A1%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%A9%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%AB.%20%D0%92%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0...&full=1&holdres=mark ВЕЧЕРНЯ И ВЫНОС ПЛАЩАНИЦЫ. В первые века христианства... в blog — Яндекс.Поиск по блогам https://img.yandex.net/i/logo100x43.png Поиск Яндекса по блогам https://yandex.ru/blogs 100 43 60 yandex.ru/blogs support@blogs.yandex.ru noindex Результаты поиска Яндекса по блогам и форумам по запросу: «ВЕЧЕРНЯ И ВЫНОС ПЛАЩАНИЦЫ. В первые века христианства...» в blog 7 http://vk.com/club64541781 Новости Челябинска Страсти Господни: у православных и католиков наступила... Fri, 14 Apr 2017 19:04:39 GMT http://vk.com/wall-64541781_47725 http://vk.com/wall-64541781_47725 https://yandex.ru/blogs/rss/search?post=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-64541781_47725 Новости Челябинска Днем во всех храмах совершается служба с выносом Святой Плащаницы, что символизирует снятие пречистого тела Иисуса Христа с креста... http://vk.com/id416038690 Интернет Церковь Страстная седмица и пасха - приготовление... Fri, 14 Apr 2017 15:29:09 GMT http://vk.com/wall416038690_3312 http://vk.com/wall416038690_3312 https://yandex.ru/blogs/rss/search?post=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall416038690_3312 Интернет Церковь СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА И ПАСХА - ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВСТРЕЧЕ СО ХРИСТОМ ЛИЦОМ К ЛИЦУ. (Архивное интервью митрополита Волоколамского Илариона (Алфева), данное изданию... http://vk.com/club40555342 Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) Страстная седмица и пасха - приготовление... Fri, 14 Apr 2017 15:28:52 GMT http://vk.com/wall-40555342_10742 http://vk.com/wall-40555342_10742 https://yandex.ru/blogs/rss/search?post=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-40555342_10742 Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА И ПАСХА - ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВСТРЕЧЕ СО ХРИСТОМ ЛИЦОМ К ЛИЦУ. (Архивное интервью митрополита Волоколамского Илариона (Алфева), данное изданию... http://vk.com/club73837969 ПТИЧКИ БОЖЬИ Святой и Великий Пяток (Царские Часы) Значение Чин... Fri, 14 Apr 2017 05:38:12 GMT http://vk.com/wall-73837969_8955 http://vk.com/wall-73837969_8955 https://yandex.ru/blogs/rss/search?post=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-73837969_8955 ПТИЧКИ БОЖЬИ Значение Чин последования Часов очень древний. Еще с апостольских времен памятники той эпохи указывают на 3-й, 6-й и 9-й часы, как на часы, в которые христиане собирались на... matushki Вечерня и вынос Плащаницы В первые века христианства... Fri, 14 Apr 2017 04:00:26 GMT http://vk.com/wall-109079016_32617 http://vk.com/wall-109079016_32617 https://yandex.ru/blogs/rss/search?post=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-109079016_32617 ❄ Матушки ❄ В первые века христианства, святая и великая Пятница называлась Пасхой Распятия или Пасхой Крестной, по слову Апостола Павла: «Пасха наша — принесенный в жертву за нас... http://alla-vlady.livejournal.com/ alla_vlady Православный календарь. Пятница. 14 апреля 2017г. Великий Пяток Thu, 13 Apr 2017 22:44:56 GMT http://alla-vlady.livejournal.com/135518.html http://alla-vlady.livejournal.com/135518.html https://yandex.ru/blogs/rss/search?post=http%3A%2F%2Falla-vlady.livejournal.com%2F135518.html alla_vlady В середине дня совершается вечерня Великой пятницы. Она называется ещё «Вынос Плащаницы» и luka_crimea ВЕЧЕРНЯ И ВЫНОС ПЛАЩАНИЦЫ. В первые века... Thu, 13 Apr 2017 16:55:46 GMT http://vk.com/wall-62225037_800 http://vk.com/wall-62225037_800 https://yandex.ru/blogs/rss/search?post=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-62225037_800 Храм Луки Войно-Ясенецкого в Березниках В первые века христианства, святая и великая Пятница называлась Пасхой Распятия или Пасхой Крестной, по слову Апостола Павла: «Пасха наша — принесенный в жертву за нас...
#text =

Первые же песнопения вечерни переносят нас к великим и страшным мгновениям, протекавшим у Голгофы. То, к чему шло в ночь на пятницу последование Страстей, ныне исполняется...
Последование вечерни цся — Рамблер/поиск
liturgy.ru/.../

Главная страница · Божественная Литургия · Архирейское служение · Вечерня · Утреня · Православное Богослужение · Богослужебные песнопения ...

www.typikon.ru/texts.htm

Последование вечерни из Служебника (HIP-документ в RAR-архиве 10 Кб). ... Последование общего молебна (Документ Word в RAR-архиве 21 Кб.) ...

azbyka.ru/bogosluzhenie/slugebnik/slug01.shtml

ПОСЛЕДОВАНИЕ ВЕЧЕРНИ. Пришед иерей во храм святый и наложив на себя епитрахиль, стоя пред царскими враты, глаголет: Придя во храм и ...

orthonord.ru/books/liturgical

31 мар 2016 ...Последование часов, вечерни и литургии в Великий Четверток. Текст в формате Word'а; Сверстанная брошюра с нотами в формате ...

lib.pravmir.ru/library/book/1866

Полунощница · Последование утрени · Час первый · Час третий ... изобразительных · Чин о панагии · Час девятый · Последование вечерни · Молитвы в ...

www.ogkochetkov.ru/uploads/pb1.pdf

ческого на древний церковнославянский и следую- щих за ними ..... Иоанна Златоуста и. Последование Великой вечерни в день святой Пяти-.

predanie.ru/.../

МОЛИТВЫ ВЕЧЕРНИЕ, ПЕРЕД СНОМ ... ПОСЛЕДОВАНИЕ К СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ БОЖЕСТВЕННАГО И ЖИВОТВОРЯЩАГО ... по каким-либо причинам отсутствует возможность выучить и понять церковнославянский язык.

www.molitvoslov.com/text207.htm

А́ще бо дерзну́ к Тебе́ приступи́ти с досто́йными, хито́н мя облича́ет, я́ко несть вече́рний, и осужде́ние исхода́тайствую многогре́шной души́ мое́й.

posledovanie.ru/posledovaniya/posledovaniya-2015

На сайте www.последование.рф публикуются последования воскресных и праздничных богослужений наряду в форматах .doc и .pdf Изначально сайт ...

церковно-славянская-библия.рф/01_Vespe....docs.htm

Последование вечерни. — Вечерня. Последование вечерни - Вечерня. Церковно-славянский язык ...... Последование вечерни цся — Рамблер/поиск.

Поисковая технология 

Let's block ads! (Why?)X
Второзаконие (Втор) Третья книга Маккавейская (3Макк) Септуагинта. Часть 2 Молитвы перед началом чтения Псалтири. Псалмы. Стихи. Тропари и молитвы по кафизмах. Молитвы по совершении нескольких кафизм или всей Псалтири. Устав о пении Псалтири в течение года. Соборное послание св. Ап. Иакова (Иак) Соборное послание святого апостола Иакова От Луки Святое Благовествование Прп. Ефрем Сирин. Толкование на послания божественного Павла. Второе послание к Тимофею К филиппийцам послание святого апостола Павла the Epistle of the holy apostle paul to the philippians. Церковно-славянский язык Вторая Книга Маккавейская Евангелие от Матфея (Мф) www.церковно-славянская-библия.рф
 

107.22.34.37