Неделя пятой седмицы, Марии Египетской The Fifth Sunday in the Fast, on which we commemorate the Venerable Mary of Egypt   ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ о Библии
1
Суббота Акафиста saturday of the akathist Прокимны, апостолы, аллилуиаре и причастны общие святым Деяния святых апостолов К римлянам послание святого апостола Павла ЕС Православное осмысление творения мира. Выпуск 1 иезекииль • www.церковно-славянская-библия.рф пророк Иезекииль От Иоанна — святого Иоанна Книга Пророка Исаии Книга пророка Даниила (Дан)
Мария египетская

Неделя пятой седмицы, Марии Египетской


В неделю пятую святых постов, последование подобне, якоже и в прочих неделях: в ней же поем и минеи последование случившагося святаго. Инии же последнейшие предаша пети в сию неделю последование преподобныя матери нашея Марии Египетския. Во светильничном предначинательном псалме и обычном стихословии, на «Господи воззвах» поставим стихов 10. И поем осьмогласника стихиры воскресныя 3, и анатолиевы 3, и преподобныя стихиры, подобныя стихиры, подобны 3, творяще я на 4. Глас 6
Warning: simplexml_load_file(https://blogs.yandex.ru/search.rss?text=%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&ft=comments&holdres=mark&full=2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/28_Triod-Fast-Sunday-5_ned_5sedm.docs.htm on line 120

Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "https://blogs.yandex.ru/search.rss?text=%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&ft=comments&holdres=mark&full=2" in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/28_Triod-Fast-Sunday-5_ned_5sedm.docs.htm on line 120

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/28_Triod-Fast-Sunday-5_ned_5sedm.docs.htm on line 122


Let's block ads! (Why?)


http://www.youtube.com/watch?v=fDcF4jdwv9M


 • Неделя пятой седмицы, Марии Египетской in Постная Триодь
 • (л. тл҃є ѡ҆б.)
  Въ недѣ́лю пѧ́тꙋю ст҃ы́хъ постѡ́въ,
  послѣ́дованїе подо́бнѣ, ꙗ҆́коже и҆ въ про́чихъ недѣ́лѧхъ: въ не́йже пое́мъ и҆ мине́и послѣ́дованїе слꙋчи́вшагѡсѧ ст҃а́гѡ. И҆ні́и же послѣ́днѣйшїи преда́ша пѣ́ти въ сїю̀ недѣ́лю послѣ́дованїе преподо́бныѧ мт҃ре на́шеѧ марі́и є҆гѵ́петскїѧ. Во свѣти́льничномъ по предначина́тельномъ ѱалмѣ̀ и҆ ѻ҆бы́чномъ стїхосло́вїи, на Гдⷭ҇и воззва́хъ п [...]

  http://www.ponomar.net/cgi-bin/bookreader2.cgi?uuid=8fcb82a0-cf75-11e0-b5ed-986bd7a8165a&file=27ned5.xml


  Неделя пятой седмицы, Марии Египетской in Постная Триодь

  (л. тл҃є ѡ҆б.)
  Въ недѣ́лю пѧ́тꙋю ст҃ы́хъ постѡ́въ,
  послѣ́дованїе подо́бнѣ, ꙗ҆́коже и҆ въ про́чихъ недѣ́лѧхъ: въ не́йже пое́мъ и҆ мине́и послѣ́дованїе слꙋчи́вшагѡсѧ ст҃а́гѡ. И҆ні́и же послѣ́днѣйшїи преда́ша пѣ́ти въ сїю̀ недѣ́лю послѣ́дованїе преподо́бныѧ мт҃ре на́шеѧ марі́и є҆гѵ́петскїѧ. Во свѣти́льничномъ по предначина́тельномъ ѱалмѣ̀ и҆ ѻ҆бы́чномъ стїхосло́вїи, на Гдⷭ҇и воззва́хъ поста́вимъ стїхѡ́въ і҃. И҆ пое́мъ ѻ҆смогла́сника стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃, и҆ а҆натѡ́лїевы г҃, и҆ преподо́бныѧ стїхи̑ры, подѡ́бны г҃, творѧ́ще ѧ҆̀ на д҃. Гла́съ ѕ҃.
  Подо́бенъ: Всю̀ ѿложи́вше:
  Тебѣ̀ ᲂу҆́бѡ возбранѧ́ше честны́хъ взира̑нїѧ, скве́рнъ пре́жде привлече́нное скверне́нїе: твое́ же чꙋ́вство, и҆ твоѧ̀ бг҃омꙋ́драѧ содѣ́ѧнныхъ со́вѣсть, къ лꙋ́чшымъ тебѣ̀ ѡ҆браще́нїе содѣ́ѧша. на і҆кѡ́нꙋ бо воззрѣ́вши бл҃гослове́нныѧ бг҃оѻтрокови́цы, всѣ́хъ пока́ѧвшисѧ прегрѣше́нїй свои́хъ всехва́льнаѧ пре́жнихъ, въ дерзнове́нїи чⷭ҇тно́мꙋ дре́вꙋ поклони́ласѧ є҆сѝ.
  Мѣ́стѡмъ поклони́вшисѧ ра́достнѡ ст҃ы̑мъ, добродѣ́тели напꙋ́тное спаси́тельнѣйшее, ѿтꙋ́дꙋ прїѧ́ла є҆сѝ, и҆ ѕѣлѡ̀ потекла̀ є҆сѝ до́брое ше́ствїе: и҆ стрꙋю̀ преше́дши і҆ѻрда́нскꙋю, въ жили́ще прⷣте́чево ᲂу҆се́рднѡ всели́ласѧ є҆сѝ, и҆ страсте́й свирѣ́пство жи́тельствомъ ѡ҆мрачи́ла є҆сѝ, и҆стончава́ющи въ дерзнове́нїи, приснопа́мѧтнаѧ мт҃и, плотска̑ѧ свѡ́йства.
  Въ пꙋсты́ню всели́вшисѧ твои́хъ страсте́й ѡ҆́бразы ѿ дꙋшѝ ѿѧ́ла є҆сѝ, бг҃ови́днѣйшее и҆з̾ѡбраже́нїе въ дꙋшѝ написа́вши, добродѣ́телей ви́ды: и҆ толи́кѡ просїѧ́ла є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ и҆ вода́ми легкѡ̀ преходи́ти блаже́ннаѧ, и҆ ѿ (л. тл҃ѕ) землѝ взима́тисѧ въ твои́хъ къ бг҃ꙋ моле́нїихъ: и҆ ны́нѣ въ дерзнове́нїи всесла́внаѧ мр҃і́е хрⷭ҇тꙋ̀ предстоѧ́щи, моли́сѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.
  Сла́ва, гла́съ д҃: Ѡ҆чꙋдотворѝ хрⷭ҇тѐ крⷭ҇та̀ твоегѡ̀ си́ла, ꙗ҆́кѡ и҆ ꙗ҆́же пре́жде блꙋдни́ца, по́стническимъ по́двигомъ подвиза́сѧ: ѿню́дꙋже и҆ немощно́е ѿве́ргши, до́блественнѡ сопротивоста̀ на дїа́вола. тѣ́мже и҆ по́честь побѣ́ды носѧ́щи, мо́литсѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.
  И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ а҃-й гла́са. На стїхо́внѣ стїхи̑ры ѻ҆смогла́сника.
  Сла́ва преподо́бныѧ, гла́съ в҃: Дꙋшє́внаѧ ловлє́нїѧ, и҆ стра̑сти плотскі̑ѧ мече́мъ воздержа́нїѧ посѣ́кла є҆сѝ: по́мысла прегрѣшє́нїѧ молча́нїемъ ѡ҆бꙋче́нїѧ подави́ла є҆сѝ, и҆ стрꙋѧ́ми сле́зъ твои́хъ пꙋсты́ню всю̀ напои́ла є҆сѝ, и҆ прозѧбла̀ є҆сѝ на́мъ покаѧ́нїѧ плоды̀. тѣ́мже твою̀ па́мѧть преподо́бнаѧ пра́зднꙋемъ.
  И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, въ то́йже гла́съ: Ѽ чꙋдесѐ но́вагѡ!
  Ѿпꙋсти́тельный воскрⷭ҇нъ.
  И҆ преподо́бныѧ, гла́съ и҃: Въ тебѣ̀ мт҃и и҆звѣ́стнѡ спасе́сѧ є҆́же по ѡ҆́бразꙋ: прїи́мши бо крⷭ҇тъ, послѣ́довала є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀ и҆ дѣ́ющи ᲂу҆чи́ла є҆сѝ: презира́ти ᲂу҆́бѡ пло́ть, прехо́дитъ бо, прилѣжа́ти же ѡ҆ дꙋшѝ ве́щи безсме́ртнѣй. тѣ́мже и҆ со а҆́гг҃лы сра́дꙋетсѧ, преподо́бнаѧ марі́е, дꙋ́хъ тво́й.
  И҆ бг҃оро́диченъ: И҆́же на́съ ра́ди рожде́йсѧ ѿ дв҃ы: Ты́ѧжде и҆ на Бг҃ъ гдⷭ҇ь:
  И҆ про́чее послѣ́дованїе ꙗ҆́кѡ ѻ҆бы́чно. (л. тл҃ѕ ѡ҆б.)
  На ᲂу҆́трени,
  по все́мъ ѻ҆бы́чнѣмъ послѣ́дованїи, канѡ́ны г҃: воскрⷭ҇ный съ бг҃оро́дичнымъ на ѕ҃: настоѧ́щїй трїѡ́ди на д҃: и҆ преподо́бныѧ на д҃. Канѡ́нъ на бога́таго, и҆ на ла́зарѧ. Гла́съ и҃.
  Пѣ́снь а҃.
  І҆рмо́съ: Во́дꙋ проше́дъ:
  Ѡ҆ста́вилъ мѧ̀ є҆сѝ бога́тствꙋ сласте́й, веселѧ́щемꙋсѧ на всѧ́къ де́нь въ сла́дости бога́томꙋ. тѣ́мже тѧ̀ молю̀ сп҃се, ѻ҆гнѧ́ мѧ ꙗ҆́коже ла́зарѧ и҆зба́ви.
  Ѡ҆дѣ́ѧхсѧ сп҃се сластьмѝ, ꙗ҆́коже ѡ҆бложи́вый себѣ̀ вѵ́ссонъ и҆ зла́то, и҆ златꙋ́ю ѻ҆де́ждꙋ: но мѧ̀ во ѻ҆́гнь ꙗ҆́коже ѻ҆́наго, да не по́слеши.
  Веселѧ́шесѧ бога́тствомъ и҆ сла́достїю бога́тый, дре́вле въ житїѝ тлѣ́ннѣмъ: тѣ́мже на мꙋ̑ки ѡ҆сꙋди́сѧ, ни́щїй ѡ҆роша́шесѧ ла́зарь.
  Бг҃оро́диченъ: Чи́ни тѧ̀ а҆́гг҃лъ и҆ человѣ̑къ, безневѣ́стнаѧ мт҃и, хва́лѧтъ непреста́ннѡ: творца́ бо си́хъ ꙗ҆́коже млⷣнца во ѡ҆б̾ѧ́тїихъ твои́хъ носи́ла є҆сѝ.
  Дрꙋгі́й канѡ́нъ преподо́бныѧ, на д҃. Гла́съ ѕ҃.
  І҆рмо́съ: Волно́ю морско́ю:
  Любо́вїю свѣтоно́снꙋю и҆ бж҃е́ственнꙋю твою̀ па́мѧть пра́зднꙋющемꙋ, свѣ́тъ низпосли́ ми, предстоѧ́щаѧ преподо́бнаѧ свѣ́тꙋ непристꙋ́пномꙋ хрⷭ҇тꙋ̀, и҆скꙋше́нїй всѧ́ческихъ мѧ̀ житїѧ̀ и҆збавлѧ́ющи.
  Къ є҆гѵ́птѧнѡмъ пло́тїю ѿше́дый, неѡпи́санный и҆ превѣ́чный, и҆з̾ є҆гѵ́пта показꙋ́етъ всесвѣ́тлꙋю тѧ̀ ѕвѣздꙋ̀, вѣ́дый гдⷭ҇ь всѧ̑ пре́жде бытїѧ̀.
  Бж҃е́ственныхъ за́повѣдей честна́ѧ не вѣ́дꙋщи, бж҃е́ственный ѡ҆́бразъ бж҃їй ѡ҆калѧ́ла є҆сѝ: бж҃е́ственнымъ же (л. тл҃з) про́мысломъ па́ки ѡ҆чи́стила є҆сѝ всехва́льнаѧ, ѡ҆божи́вшисѧ дѣѧ́ньми бж҃е́ственными прпⷣбнаѧ твои́ми.
  Бг҃оро́диченъ: Ѽ твоегѡ̀ бж҃е мо́й мно́гагѡ бл҃гоꙋтро́бїѧ, и҆ неизрече́ннагѡ твоегѡ̀ снизхожде́нїѧ! ка́кѡ пе́рвѣе блꙋдни́цꙋ, мт҃ре твоеѧ̀ мольба́ми, ꙗ҆́кѡ чⷭ҇тꙋю и҆ непоро́чнꙋю, а҆́гг҃лѡмъ ᲂу҆подо́билъ є҆сѝ.
  Пѣ́снь г҃.
  І҆рмо́съ: Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе:
  Ла́зарѧ ꙗ҆́коже спа́слъ є҆сѝ ѿ пла́мене хрⷭ҇тѐ, та́кѡ менѐ ѿ ѻ҆гнѧ̀ и҆зба́ви гее́нскагѡ, недосто́йнаго раба̀ твоего̀.
  Бога́тый страстьмѝ, и҆ сластьмѝ є҆́смь, гдⷭ҇и, ла́зарь же ᲂу҆бо́гїй лише́нїемъ добродѣ́телей, но сп҃си́ мѧ.
  Въ червлени́цꙋ и҆ вѵ́ссонъ ѡ҆блача́шесѧ бога́тый, сластьмѝ и҆ грѣха́ми, сегѡ̀ ра́ди пла́менствꙋетсѧ.
  Бг҃оро́диченъ: Да́ждь на́мъ по́мощь, мл҃твами твои́ми всечⷭ҇таѧ, прило́ги ѿража́ющи лю́тыхъ ѡ҆бстоѧ́нїй.
  И҆́ный. І҆рмо́съ: Тебѐ на вода́хъ:
  Ко вратѡ́мъ поги́бели прибли́жшꙋюсѧ дѣѧ́ньми безмѣ́стными, врата̀ пре́жде а҆́дѡва сокрꙋши́вый си́лою бж҃ества̀, врата̀ покаѧ́нїѧ тебѣ̀ ѿверза́етъ всечⷭ҇тна́ѧ, две́рь сы́й са́мъ живота̀.
  Ѻ҆рꙋ́жїе грѣха̀ долготерпѣли́ве пре́жде бы́вшꙋю, ѻ҆рꙋ́жїю крⷭ҇та̀ бж҃е́ственнагѡ поклоне́нїемъ показа́лъ є҆сѝ, ѻ҆рꙋ̑жїѧ бѣсѡ́въ всѧ̑, и҆ кѡ́зни всѧ́кѡ побѣжда́ющꙋю, бл҃гоꙋтро́бне.
  Цѣ́нꙋ за всѣ́хъ, свою̀ пре́жде и҆змѧ́вый кро́вь, ба́нею сле́зъ чи́стꙋю тѧ̀ содѣ́ловаетъ, прока́зою лю́тою болѣ́вшꙋю ѕлѣ́йшагѡ дѣѧ́нїѧ, всѧ́кѡ є҆́же бы́ти всѣ̑мъ да́вый. (л. тл҃з ѡ҆б.)
  Бг҃оро́диченъ: Сло́ва всѧ́кагѡ є҆́сть вы́шшее, є҆́же на тебѣ̀ дв҃о: сло́во бо ѻ҆́ч҃ее въ тебѣ̀ бг҃олѣ́пнѡ всели́сѧ, разрѣше́нїе согрѣше́нїй всѣ̑мъ согрѣша́ющымъ, сло́вомъ є҆ди́нѣмъ подава́ѧй.
  Сѣда́ленъ, гла́съ и҃.
  Подо́бенъ: Премꙋ́дрость и҆ сло́во:
  Взыгра̑нїѧ всѧ̑ плотска̑ѧ ѡ҆бꙋзда́вши трꙋды̀ по́стническими, мꙋ́жественное ꙗ҆ви́ла є҆сѝ дꙋшѝ твоеѧ̀ мꙋдрова́нїе. крⷭ҇тъ бо гдⷭ҇нь ви́дѣти возжела́вши, самꙋ́ю себѐ всечестна́ѧ мі́рови распѧ́ла є҆сѝ: ѿню́дꙋже и҆ къ жела́нїю а҆́гг҃льскагѡ жи́тельства любе́знѡ ᲂу҆пра́вила є҆сѝ себѐ всебл҃же́ннаѧ. молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, ѡ҆ставле́нїе согрѣше́нїй дарова́ти, чтꙋ́щымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.
  Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Нбⷭ҇наѧ врата̀ и҆ ковче́гъ, всест҃ꙋ́ю го́рꙋ, свѣтоза́рный ѻ҆́блакъ воспои́мъ, неѡпали́мꙋю кꙋпинꙋ̀, слове́сный ра́й, є҆́ѵино воззва́нїе, вселе́нныѧ всеѧ̀ вели́кое сокро́вище: ꙗ҆́кѡ сп҃се́нїе въ не́й содѣ́ѧсѧ мі́рови, и҆ ѡ҆ставле́нїе дре́внихъ согрѣше́нїй. тѣ́мъ и҆ вопїе́мъ є҆́й: моли́сѧ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти, бл҃гоче́стнѡ покланѧ́ющымсѧ всест҃о́мꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.
  Пѣ́снь д҃.
  І҆рмо́съ: Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и:
  Наслажда́шесѧ бога́тый бра́шномъ, и҆ ѡ҆дѣѧ́ньми веселѧ́сѧ: ла́зарь же насы́титисѧ жела́ше сегѡ̀ трапе́зы крꙋпи́цъ.
  Псѝ ᲂу҆́бѡ ѡ҆близова́хꙋ ѧ҆зы́комъ ни́щагѡ ла́зарѧ стрꙋ́пы, сострада́тельнѣйшее быва́юще, бога́тагѡ ра́зꙋма ко ᲂу҆бо́гомꙋ.
  Пред̾ враты̀ валѧ́шесѧ дре́вле бога́тагѡ, сп҃се, ла́зарь мꙋ́чимь ꙗ҆́звами ᲂу҆бо́жества, ѿѻнꙋ́дꙋже ны́нѣ прославлѧ́етсѧ. (л. тл҃и)
  Бг҃оро́диченъ: Є҆го́же родила̀ є҆сѝ пречⷭ҇таѧ, молѝ сп҃сти́сѧ воспѣва́ющымъ тѧ̀, ѿ рабо́ты льсти́вагѡ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́на є҆сѝ на́мъ предста́тельница.
  И҆́нъ. І҆рмо́съ: На крⷭ҇тѣ̀ твоѐ бж҃е́ственное и҆стоща́нїе:
  Ꙗ҆́кѡ содѣ́тель человѣ́ческагѡ є҆стества̀, ꙗ҆́кѡ млⷭ҇ти и҆сто́чникъ, и҆ бл҃гоꙋтро́бїѧ бога́тство, ᲂу҆ще́дрилъ є҆сѝ чл҃вѣколю́бче прибѣ́гницꙋ твою̀, и҆ и҆схи́тилъ є҆сѝ сїю̀ гꙋби́тельнагѡ ѕвѣ́рѧ.
  Крⷭ҇тъ ви́дѣти потща́вшисѧ, крⷭ҇тнымъ просвѣще́нїемъ марі́е ѡ҆зари́ласѧ є҆сѝ, крⷭ҇то́мъ бесѣ́довавшагѡ, ма́нїемъ бж҃е́ственнымъ распе́ншисѧ мі́рови досточꙋ́днаѧ.
  Ѕлы́хъ вина̀ пе́рвѣе, сла́сть лꙋка́ваѧ, мнѡ́гимъ бы́вши, а҆́ки со́лнце просїѧ́вши, всѣ̑мъ наста́вница прпⷣбнаѧ ꙗ҆ви́сѧ согрѣша́ющымъ.
  Бг҃оро́диченъ: Оу҆́мъ превозшла̀ є҆сѝ и҆ нбⷭ҇ный, мы́сленное нб҃о всѣ́хъ цр҃ѧ̀: зако́нѡвъ бо є҆стества̀ внѣ̀ чⷭ҇таѧ законода́телѧ и҆ созда́телѧ всѣ́хъ родила̀ є҆сѝ.
  Пѣ́снь є҃.
  І҆рмо́съ: Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ:
  На а҆враа́млихъ нѣ́дрѣхъ, ла́зарѧ бога́тый є҆гда̀ ᲂу҆зрѣ̀, во свѣ́тѣ и҆ сла́вѣ веселѧ́щасѧ, ѻ҆́тче, взыва́ше, а҆враа́ме, поми́лꙋй мѧ̀ во ѻ҆гнѝ ѡ҆сꙋжде́ннаго, и҆ ѧ҆зы́комъ лю́тѣ пла́менꙋема.
  Наслади́лсѧ є҆сѝ бога́тствомъ житїѧ̀ веселѧ́сѧ, а҆враа́мъ глаго́лаше бога́томꙋ, ѿню́дꙋже мꙋ́чишисѧ здѣ̀ вѣ́чнѡ во ѻ҆гнѝ сы́й, ни́щїи же въ весе́лїи несконча́емомъ ра́дꙋетсѧ ла́зарь.
  Житїѧ̀ пре́лестїю бога́тый бы́хъ, ꙗ҆́коже бога́тый житїѐ всѐ сластьмѝ и҆жди́вый, чл҃вѣколю́бче: но молю̀ (л. тл҃и ѡ҆б.) твои́хъ щедро́тъ, є҆́же свободи́ти ми сѧ ѻ҆гнѧ̀, ꙗ҆́коже сп҃се́сѧ ла́зарь.
  Бг҃оро́диченъ: Мт҃рнее дерзнове́нїе къ сн҃ꙋ стѧжа́вши всечⷭ҇таѧ, сро́днагѡ промышле́нїѧ ѡ҆ на́съ не пре́зри, мо́лимсѧ: ꙗ҆́кѡ тѧ̀ и҆ є҆ди́нꙋ, хрⷭ҇тїа́не ко влⷣцѣ, ᲂу҆милостивле́нїе бл҃гопрїѧ́тное предлага́емъ.
  И҆́ный І҆рмо́съ: бг҃оѧвле́нїѧ твоегѡ̀ хрⷭ҇тѐ:
  Мѡѷсе́й просла́висѧ и҆ногда̀ на сїна́и, бж҃їѧ за̑днѧѧ та́инственнѡ ви́дѣвъ пресла́вный, подписꙋ́ѧ стра́нное та́инство: маннопрїе́млющїѧ же ста́мны ны́нѣ, ѡ҆́бразꙋ пречⷭ҇томꙋ те́плѣ припа́дши, марі́а а҆́гг҃льское житїѐ но́ситъ.
  Хра́мъ бл҃голѣ́пїѧ твоегѡ̀ вожделѣ́вши ѱало́мски ви́дѣти, ᲂу҆́мное же селе́нїе сла́вы твоеѧ̀, тво́й хра́мъ ѡ҆скверни́вшаѧ: ᲂу҆́мными мл҃твами хрⷭ҇тѐ, твоегѡ̀ хра́ма неискꙋсомꙋ́жныѧ бы́вшїѧ, хра́мъ мѧ̀ вседѣ́тельнагѡ сотворѝ дх҃а.
  Оу҆́дою пло́ти, ѻ҆чесы̀ мно́гихъ ᲂу҆лови́вшаѧ, сла́стїю кра́ткою, снѣ́дь же дїа́волꙋ си́хъ сотво́ршаѧ, ᲂу҆ловлена̀ бы́сть всеи́стиннѡ бж҃е́ственною бл҃года́тїю крⷭ҇та̀ чⷭ҇тна́гѡ сладча́йшаѧ хрⷭ҇то́ви снѣ́дь бы́вши.
  Бг҃оро́диченъ: Наꙋче́нъ ли́къ прⷪ҇ро́ческїй та́инствꙋ є҆́же въ тебѣ̀, та́инственными бг҃оглаго́ланьми пречⷭ҇таѧ, тебѐ многоѡбра́знѡ предглаго́ла: маннопрїе́млющїѧ же ста́мны ны́нѣ, ѡ҆́бразꙋ пречⷭ҇томꙋ сїѧ̀ припа́дши, марі́а спорꙋ́чница грѣ́шныхъ къ бг҃ꙋ.
  Пѣ́снь ѕ҃.
  І҆рмо́съ: Ѡ҆чи́сти мѧ̀ сп҃се:
  Бога́тый себѐ пла́меню ѻ҆́гненномꙋ ѡ҆сꙋдѝ сла́стнымъ житїе́мъ: ᲂу҆бо́гїй же ла́зарь нищетꙋ̀ и҆збра́въ въ се́мъ житїѝ, сподо́бисѧ несконча́емыѧ ра́дости. (л. тл҃ѳ)
  Въ нѣ́дрѣхъ а҆враа́млихъ ла́зарь сподо́бисѧ, вѣ́чнагѡ живота̀ наслажда́ѧсѧ: ѻ҆гню́ же бога́тый дꙋше́ю и҆ тѣ́ломъ ѡ҆сꙋди́сѧ мꙋ́часѧ.
  Ѡ҆сꙋжде́нъ є҆́сть во ѻ҆́гнь бога́тый ла́зарѧ ра́ди: не ѡ҆сꙋдѝ менѐ ѻ҆каѧ́ннаго, молю́сѧ чл҃вѣколю́бче гдⷭ҇и, но ꙗ҆́кѡ ла́зарѧ, свѣ́та мѧ̀ твоегѡ̀ сподо́би.
  Бг҃оро́диченъ: Да и҆зба́вимсѧ лю́тыхъ прегрѣше́нїй мл҃твами твои́ми бг҃омт҃и чⷭ҇таѧ, и҆ да полꙋчи́мъ бж҃е́ственное просвѣще́нїе, и҆з̾ тебѐ несказа́ннѡ вопло́щшагѡсѧ сн҃а бж҃їѧ.
  И҆́ный. І҆рмо́съ: Бе́здна послѣ́днѧѧ:
  Ра́дꙋютсѧ, марі́е, а҆́гг҃льскаѧ вѡ́инства, ра́вное прпⷣбнаѧ житїѐ си̑мъ въ тебѣ̀ зрѧ́ще, и҆ сла́вꙋ гдⷭ҇ви зовꙋ́тъ.
  Оу҆жаса́ютсѧ бѣсѡ́въ мра́чныхъ состоѧ̑нїѧ, терпѣли́вагѡ твоеѧ̀ крѣ́пости, ꙗ҆́кѡ жена̀ пресла́внѡ, и҆ нага́ѧ, и҆ є҆ди́наѧ си̑мъ возмогла̀ є҆сѝ.
  Просїѧ́ла є҆сѝ а҆́ки со́лнце марі́е всехва́льнаѧ, и҆ пꙋсты́ню чꙋдесы̀ всю̀ просвѣти́ла є҆сѝ. тѣ́мже и҆ менѐ свѣ́томъ ᲂу҆ѧснѝ.
  Бг҃оро́диченъ: А҆́гг҃ли, просвѣти́вшесѧ сла́вою ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀, на землѝ ми́ръ всѣ̑мъ на́мъ, и҆ бл҃говоле́нїе человѣ́кѡмъ, дв҃о, возопи́ша.
  Конда́къ, гла́съ г҃:
  Подо́бенъ: Дв҃а дне́сь:
  Блꙋда́ми пе́рвѣе преиспо́лнена всѧ́ческими, хрⷭ҇то́ва невѣ́ста дне́сь покаѧ́нїемъ ꙗ҆ви́сѧ, а҆́гг҃льское жи́тельство подража́ющи, де́мѡны крⷭ҇та̀ ѻ҆рꙋ́жїемъ погꙋблѧ́етъ. сегѡ̀ ра́ди црⷭ҇твїѧ невѣ́ста ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ марі́е пресла́внаѧ.
  І҆́косъ: А҆́гницꙋ хрⷭ҇то́вꙋ и҆ дще́рь пѣ́сньми восхва́лимъ ны́нѣ, марі́ю приснопа́мѧтнꙋю, ꙗ҆́вльшꙋюсѧ є҆гѵ́петское ѻ҆вча̀: и҆ пре́лести си́хъ всеѧ̀ и҆збѣжѐ, и҆ є҆ди́на принесе́сѧ (л. тл҃ѳ ѡ҆б.) цр҃кви соверше́нное возраще́нїе, воздержа́нїемъ и҆ мл҃твою подвиза́ющисѧ па́че мѣ́ры человѣ́ческагѡ є҆стества̀. тѣ́мже и҆ возвы́си є҆ѧ̀ и҆ житїѐ и҆ дѣѧ́нїе, є҆ди́нъ вседержи́тель, марі́и пресла́вныѧ.
  Пѣ́снь з҃.
  І҆рмо́съ: Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше:
  І҆́ѡвъ ꙗ҆́коже дре́вле во гно́ищи черве́й и҆ ка́лѣ лежа́ше, та́коже и҆ пред̾ враты̀ бога́тагѡ ла́зарь сѣдѧ́ше, вопїѧ̀: ѻ҆тє́цъ бж҃е бл҃гослове́нъ є҆сѝ.
  Валѧ́ѧсѧ пред̾ враты̀ немилосе́рдагѡ бога́тагѡ дре́вле ла́зарь, крꙋпи́цъ жела́ше є҆гѡ̀ трапе́зы, но никто́же даѧ́ше є҆мꙋ̀: и҆ вмѣ́стѡ си́хъ ѡ҆брѣ́те а҆враа́млѧ нѣ̑дра.
  Немилосе́рдагѡ бога́тагѡ ча́сти, хрⷭ҇тѐ мо́й и҆зба́ви мѧ̀, молю́сѧ, и҆ ᲂу҆бо́гомꙋ ла́зарю счини́въ мѧ̀, вопи́ти тебѣ̀ бл҃года́рнѡ сподо́би: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е бл҃гослове́нъ є҆сѝ.
  Бг҃оро́диченъ: И҆з̾ ᲂу҆тро́бы дѣ́вственныѧ воплоти́выйсѧ, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ на сп҃се́нїе на́ше. тѣ́мже твою̀ мт҃рь вѣ́дꙋще бцⷣꙋ, бл҃года́рнѡ зове́мъ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е бл҃гослове́нъ є҆сѝ.
  И҆́ный. І҆рмо́съ: Ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ:
  Превели́кїй во ѻ҆тцѣ́хъ, ѡ҆бхожда̀ пꙋсты́ню, зѡсі́ма мꙋ́дрый, прпⷣбнꙋю ви́дѣти сподо́бисѧ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, зове́тъ же, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.
  Что̀ ѻ҆́тче, стра́нное всѧ́кїѧ добродѣ́тели дѣ́тельныѧ, ви́дѣти прише́лъ є҆сѝ жени́ще; прпⷣбнаѧ вопїѧ́ше ста́рцꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, зове́тъ же, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.
  Оу҆мертви́вши бл҃же́ннаѧ страсте́й твои́хъ взыгра̑нїѧ, къ безстра́стїѧ ны́нѣ ᲂу҆стреми́ласѧ є҆сѝ приста́нищꙋ, зовꙋ́щи: бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ. (л. т҃м)
  Бг҃оро́диченъ: Зачала̀ є҆сѝ неизрече́ннѡ, дв҃а пребы́вши пречⷭ҇таѧ, и҆ родила̀ є҆сѝ мі́рови сп҃се́нїе, хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего: тѣ́мже тѧ̀ всѝ пѣ́сньми вѣ́рнїи велича́емъ.
  Пѣ́снь и҃.
  І҆рмо́съ: Седмери́цею пе́щь:
  Во ѻ҆де́ждꙋ багрѧ́нꙋю и҆ вѵ́ссонъ, и҆ порфѵ́рꙋ бога́тый дре́вле ѡ҆блача́шесѧ свѣ́тлѡ ѻ҆каѧ́нный: ᲂу҆бо́гїй же ла́зарь во вратѣ́хъ сегѡ̀ лю́тѣ лежа́ше, крꙋпи́цъ па́дающихъ трапе́зы хотѧ̀ насы́титисѧ, и҆ никто́же подаѧ́ше є҆мꙋ̀: тѣ́мже въ сла́вѣ хрⷭ҇тꙋ̀ сца́рствꙋетъ.
  Во вратѣ́хъ лежа́ше бога́тагѡ ла́зарь, согни́въ тѣ́ломъ ра́нами, и҆ хотѧ́ше насыща́тисѧ снѣ́ди, и҆ никто́же даѧ́ше є҆мꙋ̀: но и҆ псѝ сострада́тельнѡ ѧ҆зы́комъ ѡ҆близова́хꙋ гно́й и҆ стрꙋ́пы є҆гѡ̀. тѣ́мже въ раѝ сла́дости сподо́бисѧ.
  Въ сласте́хъ ѡ҆богатѣ́хъ, ꙗ҆́коже дре́вле бога́тый, ѡ҆блача́ѧсѧ на всѧ́къ де́нь въ багрѧни́цꙋ: и҆ а҆́зъ многоми́лостиве, въ сла́дости житїѧ̀ сегѡ̀ себѐ ѡ҆сꙋжда́ю, сластьмѝ и҆ пре́лестьми. тѣ́мже молю́сѧ тебѣ̀, ѿ ѻ҆гнѧ̀ и҆зба́витисѧ хрⷭ҇тѐ вѣ́чнагѡ, во всѧ̑ вѣ́ки.
  Трⷪ҇ченъ: Трисвѣ́тлое бж҃ество̀, є҆ди́нственнꙋю сїѧ́ющꙋю зарю̀, ѿ є҆ди́нагѡ трїѷпоста́снагѡ є҆стества̀, роди́телѧ безнача́льна, є҆диноесте́ственна же сло́ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сца́рствꙋюща є҆диносꙋ́щна дх҃а, дѣ́ти бл҃гослови́те, сщ҃е́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.
  И҆́ный. І҆рмо́съ: Оу҆жасни́сѧ боѧ́йсѧ нб҃о:
  Глꙋбины̑ се́рдца и҆спытꙋ́ѧй, пре́жде бытїѧ̀ предвѣ́дый всѧ̑ на̑ша, нꙋ́жнагѡ житїѧ̀ и҆схити́лъ є҆сѝ прибѣ́гшꙋю къ тебѣ̀ сп҃се, нꙋ́жднѡ твоемꙋ̀ чл҃вѣколю́бїю (л. т҃м ѡ҆б.) вопїю́щꙋю немо́лчнѡ: сщ҃е́нницы бл҃гослови́те, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.
  Ѽ и҆змѣне́нїѧ честна́гѡ, къ лꙋ́чшемꙋ преложе́нїѧ твоегѡ̀ чⷭ҇тна́ѧ! ѽ любвѐ бж҃е́ственныѧ, возненави́дѣвшїѧ плѡтскі́ѧ сла̑сти! ѽ вѣ́ры горѧ́щїѧ и҆ бж҃е́ственныѧ, всехва́льнаѧ марі́е! ю҆́же вѣ́рнѡ хва́лимъ, и҆ превозно́симъ во вѣ́ки.
  Ѡ҆брѣла̀ є҆сѝ болѣ́зней возме́здїе, и҆ трꙋдѡ́въ твои́хъ воздаѧ́нїе честна́ѧ марі́е, и҆́миже низложи́ла є҆сѝ ᲂу҆бі́йцꙋ врага̀: и҆ ны́нѣ со а҆́гг҃лы зове́ши, пѣ́снь немо́лчнѡ вопїю́щи, и҆ превозносѧ́щи хрⷭ҇та̀ во вѣ́ки.
  Бг҃оро́диченъ: Всего̀ ѡ҆бнови́ мѧ бл҃гости ра́ди, во ᲂу҆тро́бѣ твое́й чⷭ҇таѧ, не растли́въ ѻ҆боегѡ̀ є҆стества̀ сво́йствъ, ꙗ҆́кѡ всѣ́хъ вѣкѡ́въ влⷣка: ѿню́дꙋже тѧ̀, ꙗ҆́кѡ винꙋ̀ на́шегѡ сп҃се́нїѧ, пѣ́сньми пое́мъ во всѧ̑ вѣ́ки.
  Пѣ́снь ѳ҃.
  І҆рмо́съ: Тѧ̀ неискꙋсобра́чнꙋю:
  Оу҆бо́гаго мѧ̀ ла́зарѧ хрⷭ҇тѐ, молю́сѧ, содѣ́лай, сласте́й возжелѣ̑нїѧ моѧ̑ потреблѧ́ѧ, ꙗ҆́кѡ є҆стество́мъ бг҃ъ: добродѣ́тельми же мѧ̀ бога́та сотворѝ, да вѣ́рою въ пѣснопѣ́нїихъ велича́ю тѧ̀.
  Бога́тый и҆ немилосе́рдый, ᲂу҆́мъ мо́й презрѣ́хъ, вѣ́рою твои́хъ за́повѣдей чл҃вѣколю́бче, пред̾ враты̀ пове́рженъ лю́тѣ: но ꙗ҆́кѡ сострада́теленъ и҆ любоще́дръ возста́ви, ꙗ҆́коже дре́вле четверодне́внаго дрꙋ́га ла́зарѧ.
  Всѝ и҆звыко́хомъ при́тчѣ влⷣчнѣй, всѝ ᲂу҆́бѡ вѣ́рнїи возненави́димъ бога́тагѡ немилосе́рдное, да мꙋ́ки и҆збѣ́гнемъ, и҆ въ нѣ́дрѣхъ а҆враа́млихъ при́снѡ ликꙋ́имъ.
  Бг҃оро́диченъ: Тѧ̀ неви́димаго бг҃а носи́вшꙋю ѡ҆б̾ѧ́тїи, на нб҃сѣ́хъ пѣва́емаго ѿ всѧ́кїѧ тва́ри, и҆ тобо́ю на́мъ да́рꙋющаго всегда̀ сп҃се́нїе, въ вѣ́рѣ велича́емъ. (л. тм҃а)
  И҆́ный І҆рмо́съ: Не рыда́й менѐ мт҃и:
  Оу҆до́бь претерпѣ́ла є҆сѝ, ма́ти, пꙋсты́нный трꙋ́дъ, ᲂу҆крѣплѧ́ема держа́вною си́лою хрⷭ҇то́вою: сквє́рнаѧ бо помышлє́нїѧ находѧ̑щаѧ, стрꙋѧ́ми бж҃е́ственныхъ сле́зъ ᲂу҆гаси́ла є҆сѝ чи́стаѧ, по́стникѡвъ высото̀, прпⷣбныхъ похвало̀.
  Пресвѣтлѣ́йшими лꙋча́ми, просвѣща́етъ тѧ̀ є҆ди́на свѣ́тъ ро́ждшаѧ хрⷭ҇та̀, дв҃а и҆ чи́стаѧ: стра́шнꙋю врагѡ́мъ тѧ̀ поставлѧ́етъ честна́ѧ: ꙗ҆́вственнꙋю же всѣ̑мъ марі́е ꙗ҆влѧ́етъ тѧ̀, страда́лєцъ красото̀, прпⷣбныхъ ᲂу҆твержде́нїе.
  Ѡ҆ста́вивши мꙋ́дреннѡ земна̑ѧ всѧ̑, жили́ще честно́е дх҃а ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ: мїрски́хъ ᲂу҆́бѡ лю́тыхъ свободи́тисѧ, молѝ є҆ди́наго хрⷭ҇та̀ свободи́телѧ, вѣ́рнѡ соверша́ющымъ бж҃е́ственнꙋю па́мѧть твою̀.
  Бг҃оро́диченъ: Зако́нѡвъ є҆стества̀ дв҃о, па́че є҆стества̀ ᲂу҆таи́вшисѧ, но́вое ѻ҆троча̀ на землѝ родила̀ є҆сѝ чⷭ҇таѧ, законода́вца сꙋ́ща и҆ ве́тха де́ньми, мы́сленное нб҃о всѣ́хъ творца̀: тѣ́мъ вѣ́рою и҆ любо́вїю тѧ̀ ᲂу҆бл҃жа́емъ.
  Свѣти́ленъ воскрⷭ҇ный. Та́же прпⷣбныѧ.
  Подо́бенъ: Нб҃о ѕвѣзда́ми:
  Ѡ҆́бразъ покаѧ́нїѧ тебѐ и҆мꙋ́ще всепрпⷣбнаѧ марі́е, хрⷭ҇та̀ молѝ, во вре́мени поста̀, семꙋ̀ на́мъ дарова́тисѧ, ꙗ҆́кѡ да въ вѣ́рѣ и҆ любвѝ, тѧ̀ пѣ́сньми восхва́лимъ.
  Бг҃оро́диченъ: Сла́досте а҆́гг҃лѡвъ, скорбѧ́щихъ ра́досте, хрⷭ҇тїа́нъ предста́тельнице, дв҃о мт҃и гдⷭ҇нѧ, застꙋпѝ на́съ, и҆ и҆зба́ви вѣ́чныхъ мꙋ́къ.
  На хвали́техъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны, ѻ҆смогла́сника д҃, и҆ а҆натѡ́лїевы д҃. Та́же глаго́лемъ сті́хъ: Воскрⷭ҇нѝ гдⷭ҇и бж҃е мо́й, да вознесе́тсѧ рꙋка̀ твоѧ̀.
  И҆ пое́мъ самогла́сенъ, гла́съ а҃.
  Нѣ́сть црⷭ҇тво бж҃їе пи́ща и҆ питїѐ: но пра́вда и҆ воздержа́нїе со свѧ́тостїю. тѣ́мже не бога́тїи вни́дꙋтъ въ (л. тм҃а ѡ҆б.) нѐ: но є҆ли̑цы сокрѡ́вища своѧ̑ въ рꙋ́ки ни́щихъ влага́ютъ. сїѧ̑ и҆ дв҃дъ прⷪ҇ро́къ ᲂу҆чи́тъ глаго́лѧ: пра́веденъ мꙋ́жъ ми́лꙋѧй ве́сь де́нь, наслажда́ѧйсѧ гдⷭ҇ви, и҆ во свѣ́тѣ ходѧ́й не по́ткнетсѧ. сїѧ̑ же всѧ̑ къ наказа́нїю на́шемꙋ писа́шасѧ, ꙗ҆́кѡ да постѧ́щесѧ бл҃госты́ню твори́мъ, и҆ да́стъ на́мъ гдⷭ҇ь вмѣ́стѡ земны́хъ нбⷭ҇наѧ.
  Сла́ва, па́ки то́йже. И҆ ны́нѣ: Пребл҃гослове́нна є҆сѝ: Славосло́вїе вели́кое. И҆ ѿпꙋ́стъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ, и҆ ча́съ а҃-й. На лїтꙋргі́и бл҃жє́нна гла́са. Прокі́менъ по гла́сꙋ а҆по́стола. А҆по́столъ ко є҆вре́ємъ, зача́ло тк҃а ѿ полꙋ̀. И҆ прпⷣбныѧ, къ гала́тѡмъ, зача́ло с҃и. А҆ллилꙋ́їа гла́са. Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ ма́рка, зача́ло м҃з. И҆ прпⷣбныѧ, ѿ лꙋкѝ, зача́ло л҃г. Прича́стенъ: Хвали́те гдⷭ҇а съ нб҃съ: На трапе́зѣ ᲂу҆чрежда́емсѧ, ꙗ҆́коже и҆ въ пре́жнихъ недѣ́лѧхъ.
  Въ недѣ́лю ве́чера,
  на Гдⷭ҇и воззва́хъ поста́вимъ стїхѡ́въ і҃: и҆ пое́мъ д҃, ᲂу҆мили́тельны гла́са ѻ҆смогла́сника: и҆ трипѣ́снца подо́бны. Гла́съ а҃.
  Подо́бенъ: Прехва́льнїи мч҃нцы:
  Ѡ҆бнища́въ бога́тый хрⷭ҇тѐ, человѣ́ки ѡ҆богати́лъ є҆сѝ безсме́ртїемъ и҆ свѣ́тлостїю. тѣ́мже ѡ҆бнища́вшаго сластьмѝ житїѧ̀, добродѣ́тельми мѧ̀ ѡ҆богатѝ, и҆ ᲂу҆бо́гомꙋ ла́зарю сочинѝ, бога́тагѡ мѧ̀ мꙋче́нїѧ и҆збавлѧ́ѧ, и҆ гее́нны предлежа́щїѧ мнѣ̀.
  Ѕло́бою ѡ҆богати́хсѧ лю́тѣ, и҆ сла́дость возлюби́хъ, и҆ сꙋ́щихъ въ житїѝ наслади́хсѧ сласте́й, гдⷭ҇и, и҆ ѻ҆гню̀ гее́нны подсꙋжде́нъ бы́хъ: гла́домъ та́юща ᲂу҆мо́мъ, ꙗ҆́кѡ ла́зарѧ презира́ема, пред̾ враты̀ бж҃е́ственныхъ дѣѧ́нїй пове́ржена, ᲂу҆ще́дри мѧ̀ влⷣко. (л. тм҃в)
  И҆́на стїхи́ра, гла́съ то́йже.
  Подо́бенъ: Ѻ҆́блакъ тѧ̀:
  Шестꙋ́ю ѿ честны́хъ постѡ́въ седми́цꙋ, ᲂу҆се́рднѡ начина́юще, гдⷭ҇ви предпра́зднственное пѣ́нїе ва́їй принесе́мъ вѣ́рнїи: грѧдꙋ́щемꙋ во сла́вѣ, си́лою бж҃ества̀ во і҆ерꙋсали́мъ, ᲂу҆мертви́ти сме́рть. тѣ́мже ᲂу҆гото́вимъ бл҃гоче́стнѡ побѣ̑дныѧ ѡ҆́бразы, вѣ̑тви добродѣ́тєльныѧ, ѻ҆са́нна вопїю́ще творцꙋ̀ всѣ́хъ.
  И҆ мине́и г҃. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Вхо́дъ. Свѣ́те ти́хїй. Прокі́менъ, гла́съ и҃: Да́лъ є҆сѝ достоѧ́нїе: Со стїхѝ є҆гѡ̀: И҆щѝ въ недѣ́лю а҃ поста̀. И҆ прѡ́чаѧ, ꙗ҆́коже ѻ҆бы́чно.
  На стїхо́внѣ самогла́сенъ днѐ, два́жды. Гла́съ а҃:
  Чꙋ́денъ сп҃совъ на́съ ра́ди чл҃вѣколюби́вый нра́въ, хотѧ́щихъ ᲂу҆́бѡ бы́ти ра́зꙋмъ, ꙗ҆́кѡ настоѧ́щихъ стѧжа́въ, ла́зарево и҆ бога́тагѡ житїѐ ѡ҆бличѝ. ѻ҆бою̀ коне́цъ смотрѧ́юще: ѻ҆́вагѡ ᲂу҆́бѡ бѣжи́мъ немилосе́рдїѧ и҆ безчеловѣ́чїѧ, ѻ҆́вагѡ же поревнꙋ́имъ терпѣ́нїю и҆ веледꙋ́шїю, во є҆́же съ ни́мъ во а҆враа́млихъ нѣ́драхъ грѣ́ємымъ вопи́ти: правосꙋ́де гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀.
  Мꙋ́чениченъ: Мл҃твами гдⷭ҇и, всѣ́хъ ст҃ы́хъ и҆ бцⷣы, тво́й ми́ръ да́ждь на́мъ, и҆ поми́лꙋй на́съ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ ще́дръ.
  Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ ра́дованїе, на землѝ человѣ́кѡвъ крѣ́пкое предста́тельство, пречⷭ҇таѧ дв҃о, сп҃си́ ны и҆̀же къ тебѣ̀ прибѣга́ющыѧ, ꙗ҆́кѡ на тѧ̀ ᲂу҆пова́нїе по бз҃ѣ бцⷣе возложи́хомъ.

  This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.  Warning: simplexml_load_file(https://blogs.yandex.ru/search.rss?text=%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D1%8B%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20in%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8C&ft=comments&holdres=mark&full=1): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/28_Triod-Fast-Sunday-5_ned_5sedm.docs.htm on line 230

  Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "https://blogs.yandex.ru/search.rss?text=%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D1%8B%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20in%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8C&ft=comments&holdres=mark&full=1" in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/28_Triod-Fast-Sunday-5_ned_5sedm.docs.htm on line 230

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/28_Triod-Fast-Sunday-5_ned_5sedm.docs.htm on line 232

  Мария Египетская пятая седмица великого поста


  www.церковно-славянская-библия.рф
  X
  Книга пророка Наума (Наум) бытие • www.церковно-славянская-библия.рф Еврейское название книги, так же как и у других книг Торы, дано по первому значимому слову. В талмудической литературе эта книга часто называется (Сефер маасе берешит) — «Книга начала бытия», откуда происходит название этой книги в большинстве переводов Библии. («Книга сотворения мира»). Исход. От Матфея — Матфея Книга пророка Авдия (Авд) Четвертая седмица по Пасхе (с понедельника по субботу) даниил • www.церковно-славянская-библия.рф пророк Даниил Синодальный перевод. Послание к Титу (Тит) Евангелие от Иоанна (Ин) есфирь • www.церковно-славянская-библия.рф эсфирь 2 ездры • www.церковно-славянская-библия.рф 2 Ездры Книга Пророка Михея
   

  54.198.68.152