Войдите в аккаунт Google. И обновите страницу
1
Неделя всех Святых sunday of all saints Книга Неемии Сборник месяцей — pericopes для фиксированных праздников на каждый день Апокалипсис св. Ап. Иоанна Богослова (Откр) ЕС Книга Пророка Амоса Сказание о антифонах и о прокимнах От Луки Святое Благовествование Синодальный перевод. Книга Судей (Суд) аввакум • www.церковно-славянская-библия.рф пророк Аввакум Второе послание св. Ап. Павла к Коринфянам (2Кор)

Первое послание к Тимофею


Послание первое к тимофею святаго апостола павла Глава 1. Зачало 278. 1 Павел, посланник иисус христов по повелению бога спаса нашего и господа иисуса христа упования нашего, 2 тимофею присному чаду в вере: благодать, милость, мир от бога отца нашего и христа иисуса господа нашего. 3 якоже умолих тя пребыти во ефесе, идый в македонию, да завещаеши неким не инако учити, 4 ниже внимати баснем и родословием безконечным, яже стязания творят паче, нежели божие строение, еже в вере. 5 Конец же завещания есть любы от чиста сердца и совести благия и веры нелицемерныя, 6 в нихже нецыи погрешивше, уклонишася в суесловия, 7 хотяще быти законоучителе, не разумеюще ни яже глаголют, ни о нихже утверждают. 8 (Зачало 279) Вемы же, яко добр закон (есть), аще кто его законне творит, 9 ведый сие, яко праведнику закон не лежитъ [не положенъ], но беззаконным и непокоривым, нечестивым (же) и грешником, неправеднымъ и скверным, отца и матере досадителем, мужеубийцам, 10 блудником, мужеложником, разбойником, (клеветником, скотоложником,) лживым, клятвопреступником, и аще что ино здравому учению противится.

Первое послание к Тимофею апостола Павла.

Читать тексть современным шрифтом >>>

(1Тим)


Эпистолии первыя к Тимофею апостола Павла

SLAVONIC = (л. рѻ҃и ѡ҆б.) Знамєна́нїѧ къ тїмоѳе́ю є҆пїсто́лїи пе́рвыѧ. [а҃] Ѡ҆ наставле́нїи въ любо́вь бж҃їю. [в҃] Ѡ҆ и҆збра́нїи є҆гѡ̀ во благовѣ́стїе ѿ гони́тельства, по бл҃года́ти хрⷭ҇то́вѣ. [г҃] Повелѣ́нїе ѡ҆ вѣ́рѣ и҆ бл҃года́ти, со́вѣстнѣ слꙋ́жбѣ є҆гѡ̀, кромѣ̀ напа́сти. [д҃] Ѡ҆ моли́твѣ за всѧ̑ и҆ вездѣ̀, безѕло́бивѣ и҆ без̾ смꙋще́нїѧ. [є҃] Ꙗ҆́кѡ не подоба́етъ женѣ̀ ᲂу҆чи́ти. [ѕ҃] Каковꙋ̀ подоба́етъ бы́ти є҆пі́скопꙋ. [а҃] Въ не́мже ѡ҆ дїа́конѣхъ, мꙋжѣ́хъ же и҆ жена́хъ. [з҃] Ѡ҆ бж҃їи воплоще́нїи. [а҃] Въ не́мже ѡ҆ бꙋ́дꙋщихъ є҆ресѣ́хъ бѣсны́хъ. [и҃] Въ кі́ихъ подоба́етъ ѡ҆бꙋча́тисѧ благовѣ́рномꙋ проповѣ́дникꙋ и҆ ᲂу҆чи́телю. [ѳ҃] Ѡ҆ прилѣжа́нїи є҆гѡ̀ и҆ це́ркви. [і҃] Ѡ҆ приключе́нїи, ка́кѡ ѡ҆брѣта́тисѧ ко всѧ́комꙋ. [а҃і] Ѡ҆ вдови́цахъ, ѡ҆ вре́мени, и҆ ѻ҆́бразѣ, и҆ строе́нїи. [в҃і] Ѡ҆ че́сти пресвѵ́терстѣй. [г҃і] Ѡ҆ свѧще́нїи и҆звѣ́стнѣ. [д҃і] Ꙗ҆́кѡ ни є҆ди́ное дѣ́ло таи́тсѧ. [є҃і] Ѡ҆ послꙋша́нїи ра̑бъ. [ѕ҃і] На люби́тели непра́ведныхъ прибы́ткѡвъ, и҆ ѡ҆ лжи́выхъ ᲂу҆чи́телехъ. [з҃і] Завѣща́нїе крѣ́пко ѡ҆ чи́стомъ послꙋша́нїи. [и҃і] Бога̑тымъ наставле́нїе во и҆́стиннꙋю жи́знь. (л. рѻ҃ѳ) Сказа́нїе къ тїмоѳе́ю пе́рвагѡ посла́нїѧ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла па́ѵла. Сїѐ посыла́етъ ꙾ѿ лаодїкі́и꙾По ѳеофѷла́ктꙋ: ꙾ и҆з̾ лаодїкі́и꙾. Вина́ же посла́нїѧ сїѧ̀ є҆́сть: во є҆фе́сѣ нѣ́цыи і҆ꙋде́йски живꙋ́ще, начина́хꙋ и҆́накѡ ᲂу҆чи́ти, и҆ прельща́ти простѣ́йшихъ, и҆звѣ́томъ зако́на, сїе́ же ᲂу҆слы́шавъ а҆пⷭ҇лъ, вели́тъ тїмоѳе́ю та́мѡ пребы́ти на и҆справле́нїе и҆̀мъ. Пи́шетъ же посла́нїе сїѐ, и҆ пе́рвѣе ᲂу҆́бѡ воспомина́етъ тїмоѳе́ю, вѣ́дꙋщемꙋ ю҆́же во хрⷭ҇та̀ вѣ́рꙋ: ᲂу҆чѧ̀ є҆го̀ ѡ҆ зако́нѣ возбранѧ́ти глаго́лющымъ, не по пра́вомꙋ ᲂу҆че́нїю, и҆ запреща́ти и҆̀мъ. и҆́бо и҆ са́мъ ѵ҆мене́а и҆ а҆леѯа́ндра погрѣши́вшихъ ѡ҆ вѣ́рѣ пре́далъ є҆́сть сатанѣ̀, да нака́жꙋтсѧ не хꙋ́лити. Сїѧ̑ воспомѧнꙋ́въ, про́чее ᲂу҆ставлѧ́етъ є҆мꙋ̀ пра̑вила церкѡ́внаѧ ѡ҆ моли́твѣ, ка́кѡ, и҆ гдѣ̀, и҆ ѡ҆ ко́ихъ подоба́етъ моли́тисѧ: и҆ ѡ҆ є҆́же молча́ти въ це́ркви жена́мъ, и҆ па́че ᲂу҆чи́тисѧ, а҆ не ᲂу҆чи́ти и҆̀мъ. Ѡ҆ є҆пі́скопѣхъ и҆ пресвѵ́терѣхъ и҆ дїа́конѣхъ, ка́кѡ и҆ ка́цѣмъ бы́ти подоба́етъ поставлѧ́ємымъ. Ѡ҆ сꙋ́щихъ въ це́ркви вдови́цахъ, ѿ коли́кихъ лѣ́тъ подоба́етъ и҆̀мъ глаго́латисѧ, и҆ какѡвы́мъ и҆̀мъ бы́ти подоба́етъ, и҆ ка́кѡ и҆̀мъ подоба́етъ внима́ти. И҆ ѡ҆ є҆́же цѣломꙋ́дрити ю҆нѣ́йшихъ, и҆ велѣ́ти па́че посѧга́ти, а҆ не скве́рнѡ жи́ти. И҆ ѡ҆ є҆́же ᲂу҆чи́ти бога́тыхъ, не высокомꙋ́дрствовати, нижѐ ᲂу҆пова́ти на бога́тство ги́блющее. Сїѧ̑ разчини́въ, вели́тъ є҆мꙋ̀ сїѧ̑ ᲂу҆чи́ти, и҆ ктомꙋ̀ воды̀ не пи́ти. Внима́ти же себѣ̀ и҆ ᲂу҆че́нїю, вѣ́дꙋщꙋ, ꙗ҆́кѡ бꙋ́дꙋтъ времена̀, въ ни́хже ѿстꙋ́пѧтъ нѣ́цыи ѿ вѣ́ры. Наꙋчи́въ же чи̑стымъ бы́ти бра́шнѡмъ, и҆ завѣща́въ є҆мꙋ̀ ѿвраща́тисѧ спо́рливыхъ взыска́нїй, а҆́ки скве́рныхъ, ѡ҆ ни́хже нѣ́цыи хва́лѧщесѧ, престꙋпи́ша вѣ́рꙋ пра́вꙋ, си́це скончава́етъ посла́нїе. (л. рѻ҃ѳ ѡ҆б.) КЪ ТІМОѲЕ́Ю ПЕ́РВОЕ ПОСЛА́НІЕ СТ҃А́ГѠ А҆ПО́СТОЛА ПА́ѴЛА. Глава̀ пе́рваѧ. (заⷱ҇ сѻ҃и) сⷯ а҃ Па́ѵелъ посла́нникъ꙳Въ понедѣ́льникъ к҃ѕ недѣ́ли: Па́ѵелъ посла́нникъ꙳ і҆и҃съ хрⷭ҇то́въ, по повелѣ́нїю бг҃а, сп҃са на́шегѡ, и҆ гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀, ᲂу҆пова́нїѧ на́шегѡ: в҃ Тїмоѳе́ю при́сномꙋ ча́дꙋ въ вѣ́рѣ, бл҃года́ть, ми́лость, ми́ръ, ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ, и҆ хрⷭ҇та̀ і҆и҃са гдⷭ҇а на́шегѡ. [а҃] г҃ Ꙗ҆́коже ᲂу҆моли́хъ тѧ̀ пребы́ти во є҆фе́сѣ, и҆ды́й въ македо́нїю, да завѣща́еши нѣ̑кимъ, не и҆́накѡ ᲂу҆чи́ти, д҃ Нижѐ внима́ти ба́снемъ и҆ родосло́вїємъ безконє́чнымъ: ꙗ҆̀же стѧза̑нїѧ творѧ́тъ па́че, не́жели бж҃їе строе́нїе, є҆́же въ вѣ́рѣ. є҃ Коне́цъ же завѣща́нїѧ є҆́сть, любы̀ ѿ чи́ста се́рдца, и҆ со́вѣсти бла́ги, и҆ вѣ́ры нелицемѣ́рныѧ, ѕ҃ И҆́хже нѣ́цыи погрѣши́вше, ᲂу҆клони́шасѧ въ сꙋеслѡ́вїѧ: з҃ Хотѧ́ще бы́ти законоꙋчи́тели, не разꙋмѣ́юще ни ꙗ҆̀же глаго́лютъ, ни ѡ҆ ни́хже ᲂу҆твержда́ютъ. Коне́цъ понедѣ́льникꙋ. (л. р҃п) (заⷱ҇ сѻ҃д) и҃ Вѣ́мы же꙳Во вто́рникъ к҃ѕ недѣ́ли: Ча́до тїмоѳе́е, вѣ́мы꙳ ꙗ҆́кѡ до́бръ зако́нъ є҆́сть, а҆́ще кто̀ є҆го̀ зако́ннѣ твори́тъ, ѳ҃ Вѣ́дый сїѐ, ꙗ҆́кѡ пра́ведникꙋ зако́нъ ꙾не лежи́тъ꙾꙾не положе́нъ꙾, но беззакѡ́ннымъ, и҆ непокори̑вымъ, нечести̑вымъ же и҆ грѣ́шникѡмъ, непра́вєднымъ, и҆ сквє́рнымъ, ѻ҆тца̀ и҆ ма́тере досади́телємъ, мꙋжеꙋбі́йцамъ, і҃ Блꙋдникѡ́мъ, мꙋжело́жникѡмъ, разбо́йникѡмъ, клеветникѡ́мъ, скотоло́жникѡмъ, лжи̑вымъ, клѧтвопрестꙋ́пникѡмъ, и҆ а҆́ще что̀ и҆́но здра́вомꙋ ᲂу҆че́нїю проти́витсѧ, а҃і По благовѣ́стїю сла́вы блаже́ннагѡ бг҃а, є҆́же мнѣ̀ ᲂу҆вѣ́рено бы́сть. (заⷱ҇ с҃п) в҃і И҆ благодарю̀꙳꙳Ѻ҆ктѡ́врїа в҃: Ча́до тїмоѳе́е, благодарю̀꙳꙳ ᲂу҆крѣплѧ́ющаго мѧ̀ хрⷭ҇та̀ і҆и҃са гдⷭ҇а на́шего: ꙗ҆́кѡ вѣ́рна мѧ̀ непщева̀, положи́въ мѧ̀ въ слꙋ́жбꙋ, [в҃] г҃і Бы́вша мѧ̀ и҆ногда̀ хꙋ́льника, и҆ гони́телѧ, и҆ досади́телѧ: но поми́лованъ бы́хъ, ꙗ҆́кѡ не вѣ́дый сотвори́хъ въ невѣ́рствїи: д҃і Оу҆преꙋмно́жисѧ же благода́ть гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, съ вѣ́рою, и҆ любо́вїю ꙗ҆́же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ. Коне́цъ вто́рникꙋ. (заⷱ҇) є҃і Вѣ́рно сло́во꙳꙳꙳Недѣ́лѧ л҃а: Ча́до тїмоѳе́е, вѣ́рно сло́во꙳꙳꙳ и҆ всѧ́кагѡ прїѧ́тїѧ досто́йно: ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇то́съ і҆и҃съ прїи́де въ мі́ръ грѣ́шники спастѝ, ѿ ни́хже пе́рвый є҆́смь а҆́зъ. ѕ҃і Но сегѡ̀ ра́ди поми́лованъ бы́хъ, да ѡ҆ мнѣ̀ пе́рвомъ пока́жетъ і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ всѐ долготерпѣ́нїе, за ѻ҆́бразъ хотѧ́щихъ вѣ́ровати є҆мꙋ̀ въ жи́знь вѣ́чнꙋю. з҃і Цр҃ю́ же (л. р҃п ѡ҆б.) вѣкѡ́въ, нетлѣ́нномꙋ, неви́димомꙋ, є҆ди́номꙋ премꙋ́дромꙋ бг҃ꙋ, че́сть и҆ сла́ва во вѣ́ки вѣкѡ́въ. а҆ми́нь. Коне́цъ недѣ́ли, и҆ ст҃о́мꙋ. (заⷱ҇ сп҃а) [г҃] и҃і Сїе́ же завѣща́нїе предаю́ ти, ча́до тїмоѳе́е,꙳Въ сре́дꙋ к҃ѕ недѣ́ли: Ча́до тїмоѳе́е, сїѐ завѣща́нїе предаю̀ тебѣ̀꙳ по бы́вшихъ на тѧ̀ пре́жде проро́чествїихъ, да во́инствꙋеши въ ни́хъ до́брое во́инство, ѳ҃і И҆мѣ́ѧ вѣ́рꙋ, и҆ бл҃гꙋ́ю со́вѣсть, ю҆́же нѣ́цыи ѿри́нꙋвше, ѿ вѣ́ры ѿпадо́ша. к҃ Ѿ ни́хже є҆́сть ѵ҆мене́й, и҆ а҆леѯа́ндръ, и҆̀хже преда́хъ сатанѣ̀, ꙗ҆́кѡ да нака́жꙋтсѧ не хꙋ́лити. (заⷱ҇ сп҃и) Гони́ же пра́вдꙋ,꙳Въ сꙋббѡ́тꙋ по ржⷭ҇твѣ̀ хрⷭ҇то́вѣ: Ча́до тїмоѳе́е, гонѝ пра́вдꙋ,꙳ благоче́стїе, вѣ́рꙋ, любо́вь, терпѣ́нїе, кро́тость. в҃і Подвиза́йсѧ до́брымъ по́двигомъ вѣ́ры, є҆мли́сѧ за вѣ́чнꙋю жи́знь, въ ню́же и҆ зва́нъ бы́лъ є҆сѝ, и҆ и҆сповѣ́далъ є҆сѝ до́брое и҆сповѣ́данїе пред̾ мно́гими свидѣ́тели. г҃і Завѣщава́ю тѝ пред̾ бг҃омъ ѡ҆живлѧ́ющимъ всѧ́чєскаѧ, и҆ хрⷭ҇то́мъ і҆и҃сомъ, свидѣ́тельствовавшимъ при понті́йстѣмъ (л. рп҃д ѡ҆б.) пїла́тѣ до́брое и҆сповѣ́данїе: д҃і Соблюстѝ тебѣ̀ за́повѣдь нескве́рнꙋ, и҆ незазо́рнꙋ, да́же до ꙗ҆вле́нїѧ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀. є҃і Є҆́же во своѧ̀ времена̀ ꙗ҆ви́тъ бл҃же́нный, и҆ є҆ди́нъ си́льный, цр҃ь ца́рствꙋющихъ, и҆ гдⷭ҇ь госпо́дствꙋющихъ: ѕ҃і Є҆ди́нъ и҆мѣ́ѧй безсме́ртїе, и҆ во свѣ́тѣ живы́й непристꙋ́пнѣмъ, є҆гѡ́же никто́же ви́дѣлъ є҆́сть ѿ человѣ̑къ, нижѐ ви́дѣти мо́жетъ, є҆мꙋ́же че́сть и҆ держа́ва вѣ́чнаѧ. а҆ми́нь. Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ. (заⷱ҇ сп҃ѳ) [и҃і ] з҃і Бога̑тымъ꙳Въ четверто́къ к҃з-ѧ недѣ́ли: Ча́до тїмоѳе́е, бога̑тымъ꙳ въ ны́нѣшнѣмъ вѣ́цѣ запреща́й не высокомꙋ́дрствовати, нижѐ ᲂу҆пова́ти на бога́тство погиба́ющее, но на бг҃а жи́ва, даю́щаго на́мъ всѧ̑ ѻ҆би́льнѡ въ наслажде́нїе: и҃і Бл҃го́е дѣ́лати, богати́тисѧ въ дѣ́лѣхъ до́брыхъ, благопода̑тливымъ бы́ти, ѻ҆бщи́тєльнымъ. ѳ҃і Сокро́вищꙋюще себѣ̀ ѡ҆снова́нїе добро̀ въ бꙋ́дꙋщее, да прїи́мꙋтъ вѣ́чнꙋю жи́знь. к҃ Ѽ тїмоѳе́е! преда́нїе сохранѝ, ᲂу҆клонѧ́ѧсѧ скве́рныхъ сꙋесло́вїй, и҆ прекосло́вїй лжеиме́ннагѡ ра́зꙋма. к҃а Ѡ҆ не́мже нѣ́цыи хва́лѧщесѧ, ѡ҆ вѣ́рѣ погрѣши́ша. бл҃года́ть съ тобо́ю. а҆ми́нь. Коне́цъ четверткꙋ̀. Коне́цъ пе́рвагѡ посла́нїѧ, є҆́же къ тїмоѳе́ю: напи́сано бы́сть ѿ лаодїкі́и, ꙗ҆́же є҆́сть митропо́лїа фрѷгі́и пакатїані́йскїѧ: и҆́мать въ себѣ̀ гла́въ, ѕ҃: зача̑лъ цр҃ко́вныхъ, д҃і: стїхѡ́въ рг҃і: знамена́нїй че́рныхъ, и҃і: послѣ́дꙋющихъ же и҆̀мъ червле́ныхъ два̀.
FOOTER =
#text =

Warning: simplexml_load_file(https://blogs.yandex.ru/search.rss?text=&ft=comments&holdres=mark&full=1): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/72_pervoe_poslanie_k_timofeyu_svyatogo_apostola_pavla.docs.htm on line 192

Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "https://blogs.yandex.ru/search.rss?text=&ft=comments&holdres=mark&full=1" in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/72_pervoe_poslanie_k_timofeyu_svyatogo_apostola_pavla.docs.htm on line 192

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/72_pervoe_poslanie_k_timofeyu_svyatogo_apostola_pavla.docs.htm on line 194


Warning: DOMDocument::load(https://blogs.yandex.ru/search.rss?text=&ft=blog%2Ccomments%2Cmicro&holdres=mark&full=1): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/72_pervoe_poslanie_k_timofeyu_svyatogo_apostola_pavla.docs.htm on line 205

Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "https://blogs.yandex.ru/search.rss?text=&ft=blog%2Ccomments%2Cmicro&holdres=mark&full=1" in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/72_pervoe_poslanie_k_timofeyu_svyatogo_apostola_pavla.docs.htm on line 205

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/72_pervoe_poslanie_k_timofeyu_svyatogo_apostola_pavla.docs.htm on line 207
www.церковно-славянская-библия.рф
X
исход • www.церковно-славянская-библия.рф Согласно Библии, пастушеский род Иакова-Израиля (прародитель евреев) вследствие голода покинул Ханаан и переселился в Египет. В это время рождается будущий вождь и освободитель еврейского народа Моисей. К евреем послание святого апостола Павла the Epistle of the holy apostle paul to the hebrews ЕС 2 к фессалонникийцам • www.церковно-славянская-библия.рф 2 к солунанам Книга Премудрости Соломона (ПремСол) От Иоанна Святое Благовествование К коринфянам второе послание святого апостола Павла Послание к Колоссянам святого апостола Павла Соборное послание апостола Иакова general Epistle of the apostle james Книга Пророка Михея Час первый first hour Первый Час Час третий third hour